നൂക്ലിയസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ | Apply now |

നൂക്ലിയസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

നൂക്ലിയസ് പാനൂരിലേക്ക് വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു, ഹോസ്പിറ്റൽ മേഖലയിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ, പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക.
പരമാവധി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.

ഒഴിവുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു 
സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ്‌, ഫർമസിസ്റ്റ്, ഫാർമസി സെയിൽസ് എന്നീ തസ്തികളിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ തേടുന്നു

🔺ഹെഡ് നേഴ്സ്
Qualification : BSC/GNM
Experience : minimum 5 year experience 
Vacancy 1

🔺സ്റ്റാഫ് നഴ്സസ്
Qualification : BSC/GNM
Minimum 1 Year Experience
Vacancy :10

🔺ഫാർമസിസ്റ്റ്
Qualification : B Pharm/D Pharm
Minimum 2 Year Experience
Vacancy :5

🔺ഫാർമസി സെയിൽസ്
Qualification : Pharmacy Assistant
Vacancy : 5

Drop Your CV On hrdnucleushealthcare@gmail.com
nucleuspanoor@gmail.com

WhatsApp 964 540 85 88
                    9745 5000 39
Hostel Facility Available
For More Information 974 55Nadapura


A well known multi-speciality health care group looking for candidates to the following posts at Nadapuram, Kozhikode Dist.

Senior Accountant
Qualification: M com / CA -Inter with Tally
Minimum 3 years experience as senior
accountant in a reputed hospital or healthcare firm.

Junior Accountant
Qualification: B.Com with Tally Min 1 year experience in accounting field.

Store Keeper
Qualification: Any Degree with deep knowledge in Microsoft Excel, Word Etc. Min 1 year experience as store keeper in healthcare field.

Bio-Medical Staff
Diploma or Degree in Biomedical Engineering Minimum one year experience in biomedical department. Knowledge in Microsoft Excel, Word Etc are an added advantage
Rush your resume/CV to hrdnucleushealthcare@gmail.com For more information Call 8589888354, 8157000091

Nucleus Multi-speciality hospital: Nadapuram
Nucleus Medical Centers :Thalayi: Kuttiyadi,Parakadavu Peringathoor, Panoor, Purameri, Perambra.
Nucleus Labortory: Iringannur

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain