കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ കോൾ സെന്റർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് |

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ കോൾ സെന്റർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ്

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അവരുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. കോൾ സെന്റർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിന്റെ വിവിധ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2022 ഒക്ടോബർ 7-നോ അതിനുമുമ്പോ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പോസ്റ്റ് തിരിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, ശമ്പളം, പ്രായപരിധി വിശദാംശങ്ങൾ, അപേക്ഷാ ഫീസ്, അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ചുവടെയുള്ള ഖണ്ഡികകൾ പരിശോധിക്കുക. .

തസ്തികയുടെ പേര്: കോൾ സെന്റർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ്
 ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : വിവിധ
 പ്രായപരിധി: പരമാവധി 30, എസ്‌സി, എസ്‌ടി, പിഡബ്ല്യുഡി, സ്ത്രീകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലെയും സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

അടിസ്ഥാന യോഗ്യത: ബിരുദം
 ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം: മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി (ആവശ്യമായത്)
 കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം: എംഎസ് ഓഫീസ്
 പരിചയം (ആവശ്യമായത്): ഏതെങ്കിലും കോൾ സെന്ററിൽ 2 വർഷത്തിൽ കുറയാതെ ജോലി ചെയ്ത പരിചയം
 ശമ്പളം : ഡ്യൂട്ടിക്ക് 755 രൂപ, പരമാവധി 20,385/- രൂപ വരെ.

ഡ്യൂട്ടി സമയം : രാവിലെ 6 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 2 വരെ, ഉച്ചക്ക് 2 മുതൽ രാത്രി 10 വരെ, രാത്രി 10 മുതൽ രാവിലെ 6 വരെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളിൽ.
ജാഭവൻ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കേന്ദ്ര കാര്യാലയം, വെള്ളയമ്പലം.

താത്പര്യമുള്ളവർ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് www.kwa.kerala.gov.in മുഖേന വിജ്ഞാപന തീയതി മുതൽ 15 ദിവസത്തിനകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തെരഞ്ഞടുക്കപ്പെടുന്ന അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും എഴുത്തുപരീക്ഷ ( ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽകാലിക നിയമനത്തിനായുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്.

ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ച താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 2022 ഒക്ടോബർ 7 ആണ്. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് (ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക്) ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കുക.
അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ലഭിക്കാൻ

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain