പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ഉള്ളവർക്ക് എയർ ഇന്ത്യയിൽ ജോലി നേടാം|

പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ഉള്ളവർക്ക് എയർ ഇന്ത്യയിൽ ജോലി നേടാം.

എയർ ഇന്ത്യ SATS വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്.പോസ്റ്റ് മുഴുവൻ വായിക്കുക.കൊച്ചിയിലാണ് ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്.

ഒഴിവുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.


🔺കസ്റ്റമർ സർവീസ് സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (S 5).
 യോഗ്യത: ബിരുദം/ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പരിചയം: 3 വർഷം പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്.

🔺എയർക്രാഫ്റ്റ് ടർണറൗണ്ട് കോർഡിനേറ്റർ (S 6).
യോഗ്യത: ബിരുദം പരിചയം: 2 - 3 വർഷം
പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ് ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

🔺ഹെഡ്സെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ( S6)
യോഗ്യത: ഡിഗ്രി.
പരിചയം: 1 - 2 വർഷം പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്.

🔺കസ്റ്റമർ / റാംപ് സർവീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (S 1)
യോഗ്യത
1. പത്താം ക്ലാസ്/ പ്ലസ് ടു
2. പ്രാദേശിക ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ലളിതമായ ഇംഗ്ലീഷ്/ ഹിന്ദി വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയണം പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്.

🔺കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്യുപ്മെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് / +2 വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള LMV/ HMV ലൈസൻസ് പരിചയം: 1 വർഷം പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്.

🔺എക്യുപ്മെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ
യോഗ്യത: +2, 1 വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള LMV/HMV ലൈസൻസ് പരിചയം: 2 വർഷം
പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ് ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കു.

🔺എയർക്രാഫ്റ്റ് ടർണറൗണ്ട് കോർഡിനേറ്റർ (S 6).
 യോഗ്യത: ബിരുദം.പരിചയം: 2 - 3 വർഷം പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

🔺കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (S 4)
യോഗ്യത: ബിരുദം
പരിചയം: 0 - 3 വർഷം
പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്.

🔺കസ്റ്റമർ സർവീസ് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (S 2).
യോഗ്യത: പ്ല/ ബിരുദം പരിചയം: 0 - 1 വർഷം പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്.

🔺കസ്റ്റമർ സർവീസ് സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (S 5).
യോഗ്യത: ബിരുദം/ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പരിചയം: 3 വർഷം പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്.

എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം സെപ്റ്റംബർ 5ന് മുൻപായി ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക.

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് - ഇവിടെ ക്ലിക് 
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് - ഇവിടെ ക്ലിക്

🔺

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain