പ്ലസ്ടു ഉള്ളവർക്ക് മുതൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ജോലി നേടാം | Indian oil corporation job vacancy | Apply now |

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സ്ഥാപനമായ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, വിവിധ ട്രേഡ്/ ഡിസിപ്ലിനുകളിലായി അപ്രന്റീസ് ട്രൈനിംഗ് നടത്തുന്നു.നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ ജോലിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ മനസിലാക്കാം.ഒഴിവുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.
🔺ട്രേഡ് അപ്രന്റീസ് - അറ്റൻഡന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ (കെമിക്കൽ പ്ലാന്റ്).
യോഗ്യത -3 years B.Sc.
Mathematics, Chemistry/(Physics, Industrial Chemistry).

🔺ഫിറ്റർ.
 ഐടിഐ ഫിറ്റർരണ്ടുവർഷത്തെ കോഴ്സു പാസ്സായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

🔺ബോയിലർ.
 വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത 3 years B.Sc. (Physics, Mathematics, Chemistry/ Industrial Chemistry).

🔺ടെക്നീഷ്യൻ അപ്രന്റീസ്‌ കെമിക്കൽ.
 വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത 3 years Diploma In Chemical Engg./ Refinery & Petro-Chemical
Engg.

🔺 അപ്രന്റീസ്‌ മെക്കാനിക്കൽ.
 വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് മൂന്നുവർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

🔺അപ്രന്റീസ്‌ ടെക്നീഷ്യൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ.
മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് മൂന്നുവർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

🔺അപ്രന്റീസ്‌ ടെക്നീഷ്യൻ ഇൻസ്‌ട്രുമെന്റേഷൻ .
 വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത 3 years Diploma in Instrumentation/ /Instrumentation & Electronics / Instrumentation & Control Engg.

🔺ട്രേഡ് അപ്രന്റീസ്‌ സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ്.
BA BSC BCOM യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

🔺ട്രേഡ് അപ്രന്റീസ്‌ അക്കൗണ്ടന്റ്.
ബികോം യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

🔺ട്രേഡ് അപ്രന്റീസ്‌ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ.
 എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്ലസ് ടു പാസായിരിക്കണം.

🔺ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ.( സ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹോൾഡർ )
 വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്ലസ്ടു പാസായിരിക്കണം ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ്  സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Note:

1. No. of seats indicated above is tentative and may increase or decrease in the relevant categories at the absolute discretion of the management and in compliance with the Presidential Directives on reservation at the time of engagement.

2.In case of non-availability of suitable candidates for filling up the seats against code 110 or 111, the same shall be filled by suitable candidates from code 111 or 110, as the case may be, as per selection criteria and other criteria/parameters.

3)For PWBD (Persons with Benchmark Disability) category, Govt of India Guidelines shall apply. Candidates belonging to PwBD categories can apply against identified seats under Codes 102, 105, 106, 107, 108, 109, 3.
110 & 111 only.

IMPORTANT NOTES
A. Qualification criteria:

1. The prescribed qualification for Class XII / Graduate Diploma holders should be from a recognized Board/University/Institute as a regular full time course in the relevant trade/discipline with minimum 50% marks (45% for SC/ST and PwBD category candidates for the seats reserved for them) in aggregate. Wherever CGPA/OGPA or Letter Grade is awarded in the Class XII/ ITI (Fitter)/Degree/Diploma examinations, its
equivalent aggregate percentage of marks must be indicated in the On-line Application as per the norms adopted
by Board/University/Institute. Candidates will have to furnish certificate from the concerned University/Institute  regarding the equivalent aggregate percentage of marks with reference to their CGPA/OGPA or Letter Grade at the time of document verification failing which their candidature will not be considered.

2. For ITI qualification in the relevant trade, eligibility shall be pass marks. Only regular full time ITI course recognised by NCVT/SCVT shall be considered.

3. Diploma/Graduation/ ITI in Branch / Subjects as specified against respective Trade/ Discipline above will ONLY
be considered as eligible qualification Diploma/Graduation/ ITI in other than specified Branch / Subjects shall
not be considered.

4. No Claim of possession of a qualification equivalent to a prescribed qualification shall be entertained.

5. Under Code 110, "Fresher apprentice" will be considered. "Fresher apprentice means a non-graduate apprentice, who has not undergone any institutional training or skill training, before taking up on-the-job training or practical training under the Apprentices Act, 1961.
Under Code 111, Skill Certificate Holders will be considered. Candidates applying against Code 111 with Skill Certificate in 'Domestic Data Entry Operator' should possess skill certificate for training of less than one year issued by an awarding body recognised under National Skill Qualifications Framework or any other authority recognised by the Central Govt. in this regard.

7. Candidates possessing Diploma in Engineering in relevant trade/ discipline under recognized lateral entry
scheme (Class-XII (Sc.)/ ITI admitted in 2nd year of Diploma course) shall also be considered eligible subject to meeting prescribed percentage of marks on the basis of aggregate of all semesters in the diploma course.

8)Candidates holding a qualification acquired through part-time/correspondence/distance education mode are not eligible.

9. Candidates possessing higher professional qualifications such as BE/B.Tech, MBA, CA, LLB, MCA or any such equivalent qualification or pursuing higher qualification and having completed the same on or before joining
Page 38 apprenticeship training, shall not be eligible. A declaration from the candidate in this regard shall be obtained at
the time of engagement.

10. A candidate should not have undergone Apprenticeship Training earlier or has been pursuing Apprenticeship Training under the Apprentices Act.

11. Candidates having undergone training and /or having job experience for a period of one year or more after the attainment of the qualification shall not be eligible for being engaged as Technician Apprentices.

12. Candidates who have completed three years after acquiring the prescribed qualification as on date of reckoning eligibility criteria shall also not be eligible for engagement as Technician Apprentices.

13. A candidate with B.Sc. (Physics, Mathematics and Chemistry/Industrial Chemistry) will be allowed to apply for
only one Trade/Discipline (either for code 101, 103 or 108) in a Refinery. A candidate with B.Com will be allowed to apply for one Trade/Discipline (either for code 108 or 109) in a Refinery.

14. Candidates applying for more than one Trade/Discipline will not be considered and their applications will be summarily rejected.

15. In case the date of declaration of result is not mentioned in the Mark Sheet, the candidate shall be required to submit a certificate mentioning the date of publication of result from the Principal of the School/Polytechnic/ College/Institute from where the candidate pursued his/her Class XII/ITI(Fitter)/Graduation/Diploma course, at
the time of Document Verification.

16. The disciplines/trades notified above involve undertaking training in operations & maintenance activities in plant arca, Petroleum Refining is considered as complex and hazardous process and as such Persons with Benchmark Disabilities with the prescribed qualification may be engaged only against the identified seats/numbers in select disciplines, as indicated above. PwBDs are required to submit a certificate issued by an authority prescribed under Section 2(e) of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 read with Rule 18 of Rules made thereunder, failing which their candidature as PwBD candidate, will not be considered.

B. Age Limit:

1. Minimum 18 years and maximum age shall be 24 years as on 30-09-2022 for General/EWS candidates. Relaxation of upper age limit to SC/ST/OBC(NCL)/PWBD candidates shall be extended as per Govt guidelines.

2. Marksheet/Certificate issued by Board of Secondary Education for passing Matriculation (Class X) Examination shall be the only acceptable document in support of age.

 കൂടുതൽ വിശദവിവരങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി അറിയാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain