തപാൽ വകുപ്പിൽ ഡ്രൈവർ ജോലി നേടാം| Postal Department job vacancy 2022|

തപാൽ വകുപ്പിൽ ഡ്രൈവർ ജോലി നേടാം.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മന്ത്രാലയ ത്തിന് കീഴിലുള്ള തപാൽ വകുപ്പിൽ സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്) തസ്തികയിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു.
 നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ ജോലിയുടെ എല്ലാം വിശദവിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.പോസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക ജോലിയുടെ എല്ലാ വിശദവിവരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക.

യോഗ്യത

1. പത്താം ക്ലാസ് 2. 3 വർഷത്തെ പരിചയം

3. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ( LMV/ HMV)

4. മോട്ടോർ മെക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്.

പ്രായപരിധി: 18 - 27 വയസ്സ്
( SC/ ST/OBC തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)
ശമ്പളം: 19,900 രൂപ

SELECTION
Selection of Driver shall be made on the basis of driving test to assess their competency to drive light and heavy motor vehicles including knowledge of Motor Mechanisms and ability to remove minor defects in vehicle, Theory Test amongst the candidates possessing the requisite eligibility criteria mentioned above. The pattern and syllabus of the tests, date and venue of the tests will be intimated separately to the eligible candidates. No intimation will be sent in respect of other applicants who are not eligible.

Photocopies of the following certificates duly attested by Gazetted officer/Self attested. (1) Age proof, ii) Educational Qualification as indicated at S1 1(b)(iv), iii) Driving Licence and Experience Certificate as indicated as Sl. No. 1 (b) (i) & (iii), iv) OBC Certificate issued by the competent authority in the prescribed format for appointment to the posts under the Government of India (if any), v) Technical Qualification, vi) Address proof, vii) Photo Id proof, viii) Form of certificate produced by other Backward classes (non-creamy layer) applying for appointment to posts under the Government of India.

Two copies of recent passport size photographs self-attested by candidate. One should be pasted in the application form and the other should be attached with the application form.

The applications along with the requisite enclosures should be sent in an appropriate size of thick Driver (Direct

paper envelope clearly inscribing on the cover as "Application for the post of Recruitment) at MMS Bengaluru" through Speed Post/Register Post only and addressed to "The Manager, Mail Motor Service, Bengaluru-560001. Application sent by any other means will berejected.

last date of receipt of application is on or before 26.09.2022 by 17.00 Hrs. Application without complete information or without requisite document duly attested by Gazetted officer/self-attested will be rejected straight way without any notice or information. No TA-DA will be paid to the candidate. Candidate will be selected on the basis of qualification, experience & skill test and merely possessing minimum qualification will not vest any right to the candidate to call for test. The requisite details with regards to age limit, eligibility qualification, experience, application format and other terms & conditions are available on the website www.indiapost.gov.in'

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം സെപ്റ്റംബർ 26 മുൻപായി അപേക്ഷ എത്തുന്ന വിധം തപാൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക.

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് -

ഈ ജോലി ഒഴിവു നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്തു നൽകൂ.
എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain