കേരളത്തിലെ വിവിധ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ.

കേരളത്തിലെ വിവിധ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ.

നഗരത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ താഴെപ്പറയുന്ന നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് 

Sr. ACCOUNTANT
CA Inter, CMA Inter, MCom or BCom with 5yers experience

ACCOUNTANT
with 3yers experience

MARKETING EXECUTIVES

FRONT OFFICE EXECUTIVES

PHYSIOTHERAPIST

PHARMACISTS

OPTOMETRISTS

STAFF NURSES (OT/WARD/ICU)

TECHNICIANS (OT/TMT/ECHO/CT)

X RAY TECHNICIANS

NURSING ASSISTANT

Attractive packages.
Interested candidates may send their biodata and photograph to

Box No.. TVM 20378
C/o Malayala Manorama, Trivandrum or mail to: 4hospitaljobs@gmail.com

✅️പ്രൊ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ 

NOW HIRING A leading healthcare brand in Trivandrum is looking for the following personnel for our venture in
Karette, Trivandrum district.

ProCare Hospital 

Senior Staff Nurse (OT/ICU/ER)
(Bsc./GNM with 5 years Exp.)

Staff Nurse (OT/ICU/ER)
(Bsc./GNM with 2 years Exp.)

PRO
(5 years Exp. in Hospital)

Nursing Superintendent
(Bsc./GNM, 10 to 15 years Exp.)

The interested candidates may send their resumes to admin@procarehealth.in within 3 ഡിസ്

ProCare Hospital 
Karette, Vamanapuram (P.O.), Thiruvananthapuram-695 606, Ph: 0470-2838888

✅️പ്രശസ്ത ഹോസ്പിറ്റൽ ഗ്രൂപ്പ്‌ ആയ SK ഹോസ്പിറ്റൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

Staff Nurse
B.Sc. Nursing/GNM Fresher or experienced

Junior Doctor - MBBS

Gastroenterologist

 Junior Neurologist

General Physician

Emergency Physician

careers@skhospitals.com
Contact No: 0471 2944446, +91 8075175238

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain