പോലിസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആവാൻ അവസരം

പോലിസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആവാൻ അവസരം


സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (SSC), ഡൽഹി പോലീസിലെ കോൺസ്റ്റബിൾ (എക്സിക്യൂട്ടീവ്) ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു (പരീക്ഷ നടത്തുന്നു) പുരുഷൻമാർക്കും, സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം ( PWBD വിഭാഗത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയില്ല)
ഒഴിവ്: 7547.

യോഗ്യത: പ്ലസ് (സീനിയർ സെക്കൻഡറി) പുരുഷൻമാർക്ക് LMV ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ( മോട്ടോർ സൈക്കിൾ/ കാർ).

പ്രായം: 18 - 25 വയസ്സ് ( SC/ ST/ OBC/ ESM തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)
ശമ്പളം: 21,700 - 69,100 രൂപ.

അപേക്ഷ ഫീസ് വനിത/ SC/ ST/ ESM: ഇല്ല
മറ്റുള്ളവർ: 100 രൂപ.

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം സെപ്റ്റംബർ 30ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain