പ്രമുഖ പരസ്യ കമ്പനിയിലേക്ക് നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ, True Ads Pvt Ltd hiring

പ്രമുഖ പരസ്യ കമ്പനിയിലേക്ക് നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ, True Ads Pvt Ltd hiring 
ECKTM VACANCY ALERT
Company Name:True Ads Pvt Ltd, Thiruvalla

Designations

1.Creative Graphic Designer(Male) Qualification: Photoshop, Corel Draw, Illustrator
Experience: 5 Year
Salary:25K
Job Location:Thiruvalla
Age: Below 40

2.Signange Production Assistant(Male)
Experience:6 Year
Salary:25K
Job Location: Thiruvalla Age:Below 45
Multiple Job

3.Video cum Photo Maker(Male)
Experience: 0-1 Year
Salary:15K
Job Location:Thiruvalla
Age:Below 30

4.3D Architectaral Visualizer(Male) Qualification:B.Arch
Experience:0-1 Year
Salary :15 K
Job Location:Thiruvalla
Age:Below 30

5.Sign Board Worker(Male)
Experience:3 Year
Salary: 20K-30K
Job Location:Thiruvalla
Age:Below 40

6.Sales Associate(Male)
Qualification: Any Degree
Experience: 2 Year
Salary: 20K- 45K
Job Locations:Kottayam, Thiruvalla, Pathanamthitta, Pala, Haripad, Ernakulam Age:Below 35

7.Digital Marketing Expert (Male/Female)
Qualification:BCA or Similar Digital Marketing Course
Experience:2 Year
Salary:15K – 25K
Job Locations:Thiruvalla Age: Below 35

Interested candidates mail your updated resume to ecktmcareers@gmail.com
Last date to apply:01/11/2023

Employability Centre
District Employment Exchange, Kottayam

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain