എക്സ്പീരിൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് IREL കമ്പനിയിൽ അവസരം

എക്സ്പീരിൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് IREL കമ്പനിയിൽ അവസരം
വിവിധ ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ട്രെയിനി (ധനകാര്യം), ഗ്രാജ്വേറ്റ് ട്രെയിനി (എച്ച്ആർ), ഡിപ്ലോമ ട്രെയിനി (സിവിൽ / മെക്കാനിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ / കെമിക്കൽ), ട്രെയിനി (ജിയോളജിസ്റ്റ്/ പെട്രോളജിസ്റ്റ്), ട്രെയിനി കെമിസ്റ്റ് പോസ്റ്റുകളിൽ മൊത്തം 56 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രായപരിധി

1. ഗ്രാജ്വേറ്റ് ട്രെയിനി (ഫിനാൻസ്) - 26 
2. ഗ്രാജ്വേറ്റ് ട്രെയിനി (എച്ച്ആർ) - 26 
3. ഡിപ്ലോമ ട്രെയിനി (സിവിൽ / മെക്കാനിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ / കെമിക്കൽ) - 26 
4. ട്രെയിനി (ജിയോളജിസ്റ്റ്/ പെട്രോളജിസ്റ്റ്) - 26 
5. ട്രെയിനി കെമിസ്റ്റ് - 26.

ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ എസ്‌സി/എസ്ടിക്ക് 5 വർഷം ഇളവുണ്ട്; ഒബിസിക്ക് 3 വർഷം, വികലാംഗർക്ക് 10 വർഷം (എസ്‌സി/എസ്ടി പിഡബ്ല്യുഡിക്ക് 15 വർഷം, ഒബിസി പിഡബ്ല്യുഡിക്ക് 13 വർഷം),

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

🔺ഗ്രാജ്വേറ്റ് ട്രെയിനി (ധനകാര്യം) അംഗീകൃത ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കൊമേഴ്സിൽ ബിരുദം.

🔺ഗ്രാജ്വേറ്റ് ട്രെയിനി (എച്ച്ആർ) അംഗീകൃത ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം.

🔺ഡിപ്ലോമ ട്രെയിനി സിവിൽ/ മെക്കാനിക്കൽ/ ഇലക്ട്രിക്കൽ/ കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ

🔺ട്രെയിനി (ജിയോളജിസ്റ്റ്/ പെട്രോളജിസ്റ്റ്) ജിയോളജി/അപ്ലൈഡ് ജിയോളജിയിൽ ജിയോളജി/കെമിസ്ട്രി ഒരു പ്രധാന വിഷയമായി ബിരുദം

🔺ട്രെയിനി കെമിസ്റ്റ് 3 വർഷത്തെ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമ/ കെമിസ്ട്രി ഒരു പ്രധാന വിഷയമായി സയൻസിൽ ബിരുദം.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://www.irel.co.in/ സന്ദർശിക്കുക.
ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, അവയുടെ യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക
 സൈൻ അപ് ചെയ്യുക.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എടുക്കുക.

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് PDF പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain