മൈജി, ഈസ്റ്റൺ എന്നീ കമ്പനികളിൽ ജോലി നേടാം | MYG shop job vacancy in kerala

myg job vacancy
മൈജി, ഈസ്റ്റൺ എന്നീ കമ്പനികളിൽ ജോലി നേടാം.
ECKTM INTERVIEW ALERT
DATE: 05/12/2023( Tuesday)
Time: 10am Onwards
Venue: Employability Centre
District Employment Exchange
2nd Floor, Civil Station, Kottayam

Company 1: Eastern Condiments

1.Sales Executives(Male)
Qualification: ITI/Diploma/Degree
Age: 20 -35
Job Location: Kottayam
Salary: 14000

2.Driver Cum Assistant(Male)
Age Limit: Below 35
Salary:13500

2.MYG

1.Assistant Business Manager
2 years of experience on retail store operations & management.
Salary: Best in industry

2.Customer Experience Executive
Fresher or 1 year experience in Mobile or Accessories sales.
Salary: Best in industry

3.Digital Product Advisor
1 to 2 years sales experience in TV.
Salary: Best in industry

4.IT product Advisor
Freshers /Experienced.
ഇന്റെർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ റെസ്യൂമെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി രാവിലെ 10 മണി മുതൽ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ നേരിട്ടെത്തുക.
Employability Centre
Kottayam. 0481- 2560413

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain