നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഫുകളെ വിളിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രമുഖ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഗ്രൂപ്പായ നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഫുകളെ വിളിക്കുന്നു.ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് ജോലിക്ക് കയറാം.വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും താഴെ നൽകുന്നു.
BAKERY

Baker
Kuboos Maker
Cookies Maker
Arabic Sweet Maker
Snacks Maker
Dry Cake Maker
Bakery Helper
Counter Staff
Confectioner

HOT FOOD

South Indian Cook
North Indian Cook
Chinese Cook
Broasted and Grill Maker
Tandoor Cook
Counter Staff
Biryani Maker
Shawarma Maker
Alfaham Maker
Pizza Maker
Continental Cook
Salad Maker
Juice Maker

FISHERY & BUTCHERY

Fish Monger
Butcher

SUPERVISORS

Supervisor, Bakery
Supervisor - Hot Food
Supervisor - Fishery
Supervisor- Hot Food
Supervisor- Frozen Foods
Supervisor- Fruits and Vegetables
Candidates With Experience May Apply.


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain