എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ദക്ഷിണ മേഖലയിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ദക്ഷിണ മേഖലയിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു,താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക. പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.
🛑 ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്

(ഫയർ സർവീസ്) ഒഴിവ്: 73
(ESM വിഭാഗത്തിന് മാത്രം)

യോഗ്യത:1.പത്താം ക്ലാസ് + ഡിപ്ലോമ (മെക്കാനിക്കൽ/ ഓട്ടോമൊബൈൽ/ ഫയർ)അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു.

2.ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ( ഹെവി, മീഡിയം, ലൈറ്റ്)
ഉയരം : പുരുഷൻമാർ: 167 cms
സ്ത്രീ :157 cms

ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്റ് (ഓഫീസ്)
ഒഴിവ്: 2
(PwBD വിഭാഗത്തിന് മാത്രം)
യോഗ്യത: ബിരുദം

സീനിയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് (ഇലക്ട്രോണിക്സ്) ഒഴിവ് : 25

യോഗ്യത:ഡിപ്ലോമ ( ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ/ റേഡിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ്)
പരിചയം: 2 വർഷം.

സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്റ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ഒഴിവ് : 19

യോഗ്യത: ബിരുദം ( മുൻഗണന: B Com)
പരിചയം: 2 വർഷം
പ്രായം: 18-30 വയസ്സ്
(SC/ST/OBC/ PWBD/ ESM/ വിധവ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

അപേക്ഷ ഫീസ്

വനിത /SC/ST/PWBD/ESM/AAI-ൽ ഒരു 
വർഷത്തെ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ അപ്രിൻ്റസുകൾ: ഇല്ല മറ്റുള്ളവർ 1,000രൂപ

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ജനുവരി 26ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain