കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ODEPC വഴി ദുബായ് പോർട്ട് ഓപ്പറേഷനുകൾക്കായി ലാഷർമാരെ നിയമിക്കുന്നു

 കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ODEPC വഴി ദുബായ് പോർട്ട് ഓപ്പറേഷനുകൾക്കായി ലാഷർമാരെ നിയമിക്കുന്നു പുരുഷൻമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം, ചുവടെ നൽകിയ പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക ജോലി നേടുക.


Lashers for Dubai Port Operations
 • One of the famous organizations in UAE invites application from Lashers for port operations through Overseas Development and Employment Promotion Consultants (ODEPC) in Dubai [100 vacancies]
 • Candidates Selection Criteria
 • Age Criteria: 23-38
 • Physical Appearance
 • Candidates should be Fit and Clear from any pre existing illnesses, major surgeries or disabilities . Candidates should not be overweight. Candidates should not have visible Tattoos, broken teeth or cut marks on face, problems related to height phobia, eyesight, or hearing. Candidates should be physically strong & able to work in harsh conditions.

Level of English Communication:
 • Candidates should have L2 Literacy in English
 • Experience:
 • 1-2 years of experience as a Lasher in a Port industry
 • Technical Competencies:
 • Dexterity Rigging & Slinging Knowledge of Safety rules & precautions Working at Height Work cage.
 • Remuneration
 • Basic Salary 500
 • Food Allowance 350
 • Attendance Allowance 100
 • Amount (Monthly) 950
 • Bi -Annual Travel:
 • The company will provide, once in every two years, a round trip.Economy class air-ticket between place of domicile as decided by the company and Dubai for the employee only.

Working Hours, Accommodation:5

208 hours per month, Accommodation: Shared Accommodation
Job profile
To lash / unlash Containers on board vessel under the supervision of the foreman in a safe and efficient manner.

2. Lashing Material arrangements in particular place as advised by foreman for next utilization or transportation to empty yard.

3. To attend under deck operation to put dowel on the top of container to speed up back loading time.
4. To accurately provide signal under the gantry crane for Tractor Parking Position to ground containers to avoid accidents or disruptions.
5. To arrange all Materials for loading/discharging heavy lift bulk cargo handling under the crane to assist in the smooth handling of port operations
How to Apply
Those who are interested, send your CV and passport copy to gulf@odepc.in on or before 28th January 2024

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain