എളനാട് മിൽക്കിലേക്ക് നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു

കേരtളത്തിലെ പ്രശസ്ത പാൽ ഉത്പന്ന,വിതരണ കമ്പനിയായ എളനാട് മിൽക്കിലേക്ക് നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു,ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ജോലി അന്വേഷകരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അവസരം.
KERALA & TAMIL NADU

സെയിൽസ് മാനേജർ
ജോലി ഒഴിവ് എണ്ണം -5
എക്സ്പീരിയൻസ് - MORE THAN 10 YEARS EXPERIENCE IN FMCG

ടീം ലീഡർ - 12 - ഒഴിവുകൾ 
എക്സ്പീരിയൻസ് -MORE THAN 5 YEARS EXPERIENCE IN FMCG.

സെയിൽസ് സൂപ്പർവൈസർ
ഒഴിവുകൾ 10
എക്സ്പീരിയൻസ് -MORE THAN 4 YEARS EXPERIENCE IN DISTRIBUTION NETWORK.

സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
30 ഒഴിവുകൾ 
എക്സ്പീരിയൻസ് - MORE THAN 2 YEARS EXPERIENCE IN FMCG

സെയിൽസ് മാൻ CUM ഡ്രൈവർ -
25 ഒഴിവുകൾ
MUST HAVE A 3 & 4 WHEELER LICENSE


മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജോലി, യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക
ഫോൺ :9400061121
CALL BETWEEN 9.30 AM TO 5.30 PM

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain