ഗ്രേറ്റർ കൊച്ചിൻ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് അതോറിറ്റിയിൽ വിവിധ ജോലി ഒഴിവുകൾ

ഗ്രേറ്റർ കൊച്ചിൻ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് അതോറിറ്റിയിൽ വിവിധ ജോലി ഒഴിവുകൾ 
ഗ്രേറ്റർ കൊച്ചിൻ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് അതോറിറ്റി (ജിസിഡിഎ) കൊച്ചി നഗര മേഖലയിൽ നഗര പുനരുജ്ജീവനവും നഗര സൗന്ദര്യവൽക്കരണ പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി പുതുതായി രൂപീകരിക്കുന്ന സ്‌പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിളിലേക്ക് (എസ്‌പിവി) താഴെപ്പറയുന്ന താൽകാലിക തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.


🌍 ക്ലാർക്ക്(ഒഴിവ്: 1)

യോഗ്യത:B.Com/M.Com

എക്സ്പീരിയൻസ് :1.At least 2 yrs experience inhandling Accounting/ /Financematter of Govt/PSU Projects2.Must possess strong knowledge in written communication in
Malayalam and English

 സാലറി:Rs.25,000 -30,000/monthdepending uponexperience andproficiency inthe field

🌍 കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ്(ഒഴിവ്: 1)

യോഗ്യത:Graduation with Diplomain ComputerApplication

എക്സ്പീരിയൻസ്:1.At least 2 yrs. Experience
 2.Proficient in Microsoft office
3.Must possess strong
communication skills in
Malayalam and English

സാലറി:Rs.20,000 -25,000/month depending uponexperience

🌍 Messenger/പ്യൂൺ (ഒഴിവ്: 1)

യോഗ്യത:Pass in PlusTwo

എക്സ്പീരിയൻസ്:Must have good communicationskills
സാലറി:Rs.10,000 -|15,000/month

പൊതു നിബന്ധനകൾ

1. Appointment to the above post will be purely on contract basis initially for a period ofone year and willaextended further depending on the project requirements and strictlyon the basis of performance of the candidate.

2. The remuneration will be fixed as per the higher qualification/additional qualificationand experience over and above the required experience.

3. The duly filled application along with the CV, certificates and other credentials mustreach this office on or before 16.04.2024, 5 PM. in the form of Hardcopy. However, inorder avoid the postal delay the softcopy of the same can also be emailed togcdaplanning@gmail.com.

4. The applications received after the due date will not be entertained in any manner.

5. The Word file of application can be downloaded from the office website

http://gcda.kerala.gov.in/.

6. The application who does not meet the minimum educational qualification and

minimum experience qualification will be summarily rejected without notice.7. Only the shortlisted candidates will be called for the interview.

8. The decision of selection committee will be treated as final in this regard.

9. The communication from GCDA will be through email only.

10. For any further clarification please visit Planning Department of GCDA during theofficer hours (10.15 AM to 5.15 PM) (Mob: 8800806670- Subhash S, Town PlanningOfficer)

Postal Address

GREATER COCHIN DEVELOPMENT AUTHORITY
P.B.No:2012, Kochi - 682 020


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain