കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിന് കീഴിൽ ജോലി നേടാൻ ഇതാണ് സുവർണ്ണാവസരം | cochin port trust recruitment 2024

മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി ഇമെയിൽ അയച്ചു കൊണ്ട് കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിന് കീഴിൽ ജോലി നേടാൻ ഇതാണ് സുവർണ്ണാവസരം.
 കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്ട‌് ഇപ്പോൾ സീനിയർ പ്രോജക്ട് കൺസൾട്ടന്റ്,പ്രോജക്റ്റ് കൺസൾട്ടന്റ്,ജൂനിയർ പ്രോജക്ട് കൺസൾട്ടന്റ് തസ്‌തികയിലേക്ക് നിയമനം നിയമനം നടത്തുന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയശേഷം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക.

 ജോലിയുടെ ശമ്പളം 30,000-65,000/- . അവസാന തിയതി : 22 മാർച്ച് 2024
സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് : കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ്.

ജോലിയും / ശമ്പളവും
സീനിയർ പ്രോജക്ട് കൺസൾട്ടന്റ് Rs.65,000.
പ്രോജക്റ്റ് കൺസൾട്ടൻ്റ് Rs. 55,000/ ജൂനിയർ പ്രോജക്‌ട് കൺസൾട്ടൻ്റ് (Green Projects) Rs.30,000/-
ജൂനിയർ പ്രോജക്ട് കൺസൾട്ടന്റ് Rs.30,000/-

യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ?

വിവിധ ഡിഗ്രീ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിൽ നല്ല ശമ്പളത്തിൽ മൊത്തം 17 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ( Email) ആയി അപേക്ഷിക്കാം.

നല്ല ശമ്പളത്തിൽ കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓൺലൈൻ ( Email) ആയി 23 ഫെബ്രുവരി 2024 മുതൽ 22 മാർച്ച് 2024 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain