കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് സേഫ്റ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു

 കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒഴിവുകൾ
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL) , സേഫ്റ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു


ഒഴിവ്: 34
യോഗ്യത:
1. പത്താം ക്ലാസ്
2. സേഫ്റ്റി ആൻ്റ് ഫയറിൽ ഡിപ്ലോമ
പരിചയം: ഒരു വർഷം

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്
( SC/ ST/ OBC/ ESM തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ശമ്പളം: 23,000 - 24,000 രൂപ

അപേക്ഷ ഫീസ്
SC/ ST: ഇല്ല
മറ്റുള്ളവർ: 200 രൂപ

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ജൂൺ 11ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain