തുർക്കിയിലെ കപ്പൽശാലയിലെ ഒഴിവുകളിൽ കേരള സർക്കാർ വഴി ജോലി നേടാം.

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ODEPC വഴി തുർക്കിയിലെ കപ്പൽശാലയിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു
QA/QC എഞ്ചിനീയർസ്
ഒഴിവ്: മെക്കാനിക്കൽ QA/QC എഞ്ചിനീയർ (2), പൈപ്പിംഗ് QA/QC എഞ്ചിനീയർ (1), ഇലക്ട്രിക്കൽ QA/QC എഞ്ചിനീയർ (1)

യോഗ്യത: ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ B Tech ബിരുദം
പരിചയം: 5 വർഷം

ശമ്പളം: 2000-2500 USD

താമസം, ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ കമ്പനി നൽകുന്നതാണ്


എഞ്ചിനീയർസ്
പുരുഷന്മാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

ഒഴിവ്: മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ, പൈപ്പിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ

യോഗ്യത: B Tech , ഇംഗ്ലീഷിൽ മികച്ച ആശയവിനിമയ കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം
പരിചയം: 5 വർഷം

ശമ്പളം: 2000-2500 USD

ഭക്ഷണം, താമസം, ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ കമ്പനി നൽകുന്നതാണ്


ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: ജൂൺ 27
വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain