മുത്തൂറ്റ് ഹെൽത്ത്കെയർ ജോലി ഒഴിവുകൾ |Muthoot Healthcare jobs

 മുത്തൂറ്റ് ഹെൽത്ത്കെയർ വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു, ജോലി ഒഴിവുകൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.


Muthoot Healthcare with 36+ years of legacy is a centre of excellence striving to provide the best healthcare facilities with advanced care and treatments

We are looking forward to add on young, skilled & enthusiatic doctors to our team Consultants with relevant Postgraduation and Fellowship qualification are required for


 •  Anaesthesiology
 •  Neurosurgery
 •  Paediatric Surgery
 •  Cardiothoracic Surgery
 •  Cardiology
 •  Plastic Surgery
 •  Critical Care
 • Pulmonology

 •  Dermatology
 •  Radiology
 •  Diabetology
 • Rheumatology
 •  Endocrinology
 •  Surgical Oncology
 •  ENT
 • Urology
 • Gastroenterology
 • Microbiology / Pathology
 • General Medicine
 • Neonatology
 • General Surgery
 •  Nephrology
 •  Maxillofacial Surgery
 • Neurology


Interested candidates may forward their updated CV with TCMC registration certificate to

hrmanager@muthoothealthcare.com
recruit@muthoothealthcare.com

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain