കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ | CSL Recruitment Apply now 2024

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL), വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു.താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കി അപേക്ഷിക്കുക.
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (മെക്കാനിക്കൽ)

▪️ഒഴിവ്: 38
▪️യോഗ്യത: മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം
▪️പരിചയം: 2 വർഷം
▪️അഭികാമ്യം: കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം.

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ)

▪️ഒഴിവ്: 10
▪️യോഗ്യത: ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം
▪️പരിചയം: 2 വർഷം
▪️അഭികാമ്യം: കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം.

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (ഇലക്ട്രോണിക്സ്)

▪️ഒഴിവ്: 6
▪️യോഗ്യത: ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
▪️പരിചയം: 2 വർഷം
▪️അഭികാമ്യം: കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (സിവിൽ)

▪️ഒഴിവ്: 8
▪️യോഗ്യത: സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം
▪️പരിചയം: 2 വർഷം
▪️അഭികാമ്യം: കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ)

▪️ഒഴിവ്: 1
▪️യോഗ്യത: ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം
▪️പരിചയം: 2 വർഷം
▪️അഭികാമ്യം: കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി)

▪️ഒഴിവ്: 1
▪️യോഗ്യത: എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി)/ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ/ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി)
▪️പരിചയം: 2 വർഷം
▪️അഭികാമ്യം: കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം

▪️പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്
( SC/ ST/ OBC തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ശമ്പളം: 37,000 – 40,000 രൂപ
അപേക്ഷ ഫീസ്
വനിത/ SC/ ST/ PwBD: ഇല്ല
മറ്റുള്ളവർ: 700 രൂപ

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ജൂലൈ 17ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക


പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക 

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain