വനംവകുപ്പിൽ ജോലി നേടാം | apply now

Kerala Beat Forest Officer Recruitment 

താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.  കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ "ഒരു തവണ രജിസ്‌ട്രേഷനു" ശേഷം മാത്രമേ അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാവൂ.  ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.  ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഐഡി പ്രൂഫായി ആധാർ ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ

വകുപ്പ് :  ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്

വിഭാഗം: പോസ്റ്റ് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ  നോഎൻസിഎ–മുസ്ലിം 303/2022 ഒബിസി-304/2022 വി-305/2022
പേ സ്കെയിൽ27900

ഒഴിവുകൾ തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, മലപ്പുറം, മലപ്പുറം.

വയസ്സ്

19-33, 02.01.1989 നും 01.01.2003 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു) ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.  (പൊതു വ്യവസ്ഥകളുടെ പാരാ2(i) ലെ ഇളവ് ഉൾപ്പെടെ)

യോഗ്യതകൾ:

 കേരള സർക്കാരിന്റെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് നടത്തുന്ന പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിലോ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റോ കേരള സർക്കാരോ അംഗീകരിച്ച തത്തുല്യ പരീക്ഷയിലോ വിജയിക്കുക.

 പുരുഷ/സ്ത്രീ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന യോഗ്യതകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 ശാരീരിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ:

 a) പുരുഷ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

 ഉയരം - കുറഞ്ഞത് 168 സെന്റീമീറ്റർ, നെഞ്ചിന് ചുറ്റുമായി കുറഞ്ഞത് 81 സെ.മീ.

 ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്:

 എല്ലാ പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി വൺ സ്റ്റാർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ ചുവടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള 8(എട്ട്) ഇവന്റുകളിൽ 5(അഞ്ച്) ഇവന്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം.

 1. 100 മീറ്റർ ഓട്ടം 14 സെക്കൻഡ്

 2. ഹൈജമ്പ് 132.2 സെ.മീ

 3. ലോംഗ് ജമ്പ് 457.2 സെ.മീ

 4. ഷോട്ട് (7264 ഗ്രാം) 609.6 സെ.മീ

 5. ക്രിക്കറ്റ് പന്ത് 6096 സെ.മീ

 6. റോപ്പ് ക്ലൈംബിംഗ് (കൈകൾ കൊണ്ട് മാത്രം) 365.80 സെ.മീ

 7. 8 തവണ വലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നിംഗ്

 8. 1500 മീറ്റർ ഓട്ടം 5 മിനിറ്റ് 44 സെക്കൻഡ്

 എൻഡുറൻസ് ടെസ്റ്റ്:

 എല്ലാ പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും 13 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 2 കിലോമീറ്റർ ഓടുന്ന എൻഡുറൻസ് ടെസ്റ്റ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കും.

 ബി) സ്ത്രീ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

 (i) ശാരീരിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ: ഉയരം-ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 157 സെ.മീ

 ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്:

 എല്ലാ സ്ത്രീ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി വൺ സ്റ്റാർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ ചുവടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള 9(ഒമ്പത്) ഇവന്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും 5(അഞ്ച്) ഇവന്റുകൾക്ക് യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം.

 1. 100 മീറ്റർ ഓട്ടം 17 സെക്കൻഡ്

 2. ഹൈജമ്പ് 106 സെ.മീ

 3. ലോംഗ് ജമ്പ് 305 സെ.മീ

 4. ഷോട്ട് ഇടുന്നത് (4000 ഗ്രാം) 400 സെ.മീ

 5. 200 മീറ്റർ ഓട്ടം 36 സെക്കൻഡ്

 6. ത്രോ ബോൾ എറിയുന്നത് 1400 സെ.മീ

 7. ഷട്ടിൽ റേസ് (4 x 25 മീറ്റർ) 26 സെക്കൻഡ്

 8. 8 തവണ വലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നിംഗ്

 9. സ്കിപ്പിംഗ് (ഒരു മിനിറ്റ്) 80 തവണ

 എൻഡുറൻസ് ടെസ്റ്റ്:

 എല്ലാ സ്ത്രീ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും 15 (പതിനഞ്ച്) മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 2 കിലോമീറ്റർ ഓടുന്ന ഒരു സഹിഷ്ണുത പരിശോധന വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കും.

 മെഡിക്കൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

 സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും താഴെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 (i) ചെവി: കേൾവി പൂർണമായിരിക്കണം.

 (ii) കണ്ണ്: വിഷ്വൽ നിലവാരം ഉള്ളതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം

 (iii) പേശികളും സന്ധികളും: പക്ഷാഘാതം ഇല്ല കൂടാതെ സ്വതന്ത്ര ചലനങ്ങളുള്ള എല്ലാ സന്ധികളും.

 (iv) നാഡീവ്യൂഹം: തികച്ചും സാധാരണവും ഏതെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് മുക്തവുമാണ്.

അപേക്ഷ START01/08/2022അപേക്ഷ അവസാനിച്ചു31/08/2022

 അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ 'www.keralapsc.gov.in'-ൽ 'വൺ ടൈം രജിസ്‌ട്രേഷൻ' പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.  രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം.  ഒരു പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ അതത് തസ്തികകളുടെ 'അപ്ലൈ നൗ' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.

 ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇🏻

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain