ഐസ് ക്രീം കമ്പനിയിൽ ജോലി നേടാം| Dubai job vacancies 2022|

Baskin Robbins New Job Vacancies

Baskin Robbins Recruitment 2022- ബാസ്ക്കിൻ റോബിൻസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022-
 അവരുടെ ഒഴിവുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു,   ഈ പോസ്റ്റിൽ ഈ ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നേടുക, നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലും ഇത് പരിശോധിക്കാം, ഇത് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റാണ് (ഒരു ചാർജും ഇല്ല) ഇന്റർമീഡിയറ്റായി ഒരു ഏജൻസിയും ഇല്ല, ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് ടീമിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ  പ്രസാധകർ മാത്രമാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക.

JOB DEATAIL


Company Name- Baskin Robbins
Nationality- Selective
Qualification-Based on Post
Gender- Male/Female
Experience- Relevant Filed Experience Required
Benefits- Attractive Benefits
Salary- Discuss in Interview
Job Location- Dubai
Interview - Not Updated
Recruitment by- Direct by Company

About Company Profile


We may have started out in North America, but today, Baskin Robbins is present in over 50 countries around the world, with almost 7000 stores worldwide. You might be pleasantly surprised to find us in places you never expected!
Baskin Robbins is the world’s largest ice cream chain, and is much-loved around the globe. Our exciting menu with includes universal favorites like the delicious Mississippi Mud and Mint Milk Chocolate along with local favorite flavors like Honey Nut Crunch and Alphonso Mango. No matter where you go, you will find unparalleled quality and variety in every Baskin Robbins store.

Available Vacancies at Baskin Robbins


Dear job seekers, You can available vacancies below in this paragraph, just check it, if there are any vacancies matched to your profile, if your answer is yes, you can check the eligibility criteria and go-ahead to apply, and also you can contact recruiting team to know your resume status, and you will get a reply only if you are shortlisted by the Human Resources department, and wish you to have bright future from this job.

1. Store Manager
2. Sales Manager
3. Counter Sales Executive
4. Caffe Staff

The requirements for the job are as follows:


 You must be at least 21 years old.
 You must have a high school diploma or equivalent.
 You must have previous experience working in customer service.
 You must be able to speak and understand English fluently.
 You must be able to work shifts, including weekends and holidays

HOW TO APPLY?


Baskin Robbins warmly welcomes those who have a keen sense of interest in building a career by applying for Baskin Robbins jobs. All candidates are requested to please take a few minutes to set up Their profile by visiting the following link below. Once the HR department of this company has received your CV, the recruitment team will review it thoroughly and you will get back to you if you are shortlisted. Below is the list of Baskin Robbins Jobs, any individual can apply as per meeting the criteria given. Best Of Luck

Mail Id: brhr@galadariicecream.com

Share this information with your friends and don't forget to share on other social media and subscribe to our channel and join our WhatsApp group, and follow on the Facebook page

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain