പോത്തിസിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം | pothees job vacancy |

POTHYS  WALK IN INTERVIEW

പോത്തീസിന്റെ കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം ഷോറുമുകളിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വവും ആശയവിനിമയ ശേഷിയും ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.

🔺സെയിൽസ് മെൻ /സെയിൽസ് ഗേൾ :
Silk Sarees, Running Material Chudidar, Ladies ReadyMade

🔺ജന്റ്സ് റെഡിമേഡ് 
Super Stores (Hyper Market): Sales Men/Sales Girl Hypermarket Supervisor.

🔺ബില്ലിങ് ആൻഡ് ക്യാഷ്യർ 

🔺ഇലക്ട്രോണിക് /മൊബൈൽ :

🔺സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്.

🔺സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ്.

🔺സെക്യൂരിറ്റി സൂപ്പർവൈസർ.

🔺കസ്റ്റമർ കെയർ & ടെലികാളർ.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഫ്രീ 
 ഫുഡ് & സെപ്പറേറ്റ് ഹോസ്റ്റൽ അക്കൗമോടഷൻ..
ആകർഷകമായ സാലറി പാക്കേജ്.
എക്സ്പീരിൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

Freshers and Experienced Preferred DATE: 11TH THURSDAY 12TH FRIDAY, AUGUST 2022
TIME: 10:00 AM TO 2:00 PM
PLACE: POTHYS RETAIL PRIVATE LTD.
NEAR AYURVEDA COLLEGE JUNCTION, MG ROAD, TRIVANDRUM
PHONE: 0471-257 4133
Must follow correct Time and Date. 

🔺ICL Fincorp India’s fastest-growing NBFC is hiring several qualified professionals to fill some of the high-ranking positions within our team Join our operations in Kerala & advance your career with India’s most remarkable financial establishment.

DEPUTY GENERAL MANAGER

Retired finance professionals from RBI/SEBI/BSE with exposure to similar role will be preferred.

ASSISTANT GENERAL MANAGER

Candidates with 25 years of experience in Banking, NBFC or Insurance industry and exposure to similar role will be preferred.

AGM-INTERNAL AUDITING

CA/CA INTER/ICWA candidates with more than 10 years of experience in auditing field will be preferred.

AREA SALES MANAGER

Candidates with 10 years of experience in BFSI with exposure to similar role and excellent team handling skills will be preferred.

AREA MANAGERS

Candiates with 10 years of experience in BFSI with exposure to similar role are preferred

CLUSTER MANAGERS

Candidates with 5 years of experience in BFSI and exposure to similar role will be preferred.

CUSTOMER CARE MANAGERS

Care Management experience in BFSI will be preferred. Must be fluent in English.

LITIGATION MANAGERS

Candidates with 5-10 years of experience in BFSI are preferred.

GOLD AUDITOR

3-5 years of experience in the same role within the NBFC industry is preferred.

CUSTOMER RELATION OFFFICERS

Graduates with any degree and 2-5 years of experience in Customer Care Management or Hospitality Management. Must be fluent in English..

CUSTOMER COORDINATORS

Hospitality Management graduates & post-graduates with 2-5 years of experience in Customer Management will be preferred.

RECEPTIONIST

Female candidates proficient in various languages like Hindi, Tamil, Telugu, English with a pleasant personality. Must have good communication skills.

COLLECTION EXECUTIVES

Graduates with 0-2 years of experience in same role. Freshers can also apply.

BRANCH HEAD

Graduates with minimum 5 years of experience in Banking. NBFC or Insurance industry and exceptional sales skills.

ASSISTANT BRANCH HEAD

Graduates with 2-5 years of experience in Banking, NBFC or Insurance industry are preferred. Graduates with 5-10 years of Customer

BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER Graduates with 2-5 years of sales experience in Banking, NBFC or Insurance industry and exceptional team handling skills. Must be willing to travel.

BRANCH SALES EXECUTIVES

Graduates with 0-2 years experience in BFSI will be preferred. Freshers can also apply.

Apply Now. Email ID: careers@iclfincorp.com, +91 85890 20549

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain