കേന്ദ്ര സായുധ പോലീസ് സേനയായ സശസ്ത്ര സീമാ ബൽ (എസ്.എസ്.ബി.) വിവിധ തസ്തികകളിലായി 1656 ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

SSB Recruitment 2023 Apply Now Latest 1656 Vacancies.

കേന്ദ്ര സായുധ പോലീസ് സേനയായ സശസ്ത്ര സീമാ ബൽ (എസ്.എസ്.ബി.) വിവിധ തസ്തികകളിലായി 1656 ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഹെഡ്കോൺസ്റ്റബിൾ 914, കോൺസ്റ്റബിൾ-543 അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് (വെറ്ററിനറി)-18, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ-111, അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ-70, എന്നിങ്ങനെയാണ് അവസരം. വ്യത്യസ്ത വിജ്ഞാപനങ്ങളാണ്. വനിതകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഒഴിവുകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദവി വരങ്ങൾ പട്ടികയിൽ.

തസ്തിക, യോഗ്യത, പ്രായം, ശമ്പളം എന്നക്രമത്തിൽ ചുവടെ

ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ :
പത്താംക്ലാസ്/ +2 വിജയവും ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചിൽ ഐടി.ഐ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ ഡിപ്ലോമയും. മെക്കാനിക് തസ്തികയിലേക്ക് 21-27, മറ്റുള്ളവയിൽ 18-25 എന്നിങ്ങ നെയാണ് പ്രായപരിധി. ശമ്പളം: 25,600-81,100 (ലെവൽ-4)
കോൺസ്റ്റബിൾ:
പത്താംക്ലാസ് വിജയമാണ് പൊതുവായ യോഗ്യത. ഓരോ തസ്തികയ്ക്കും ജോലി സ്വഭാവമനുസരിച്ചുള്ള ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ ഡിപ്ലോമ, പ്രവൃത്തിപരിചയം എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഡ്രൈവർ തസ്തി കയിലേക്ക് 21-27, മറ്റുള്ളവയിലേ ക്ക് 18-25 എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രാ യപരിധി. ശമ്പളം: 21,700-69,100 രൂപ (ലെവൽ-3).

അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് (വെറ്ററിനറി):
വെറ്ററിനറി സയൻസ് ആൻഡ് അനിമൽ ഹസ്ബൻ ഡറിയിൽ ബിരുദവും വെറ്ററിനറി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്ട്രേഷനും. പ്രായം: 23-35. അർഹവിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിയമാനു സൃത ഇളവ് അനുവദിക്കും. ശമ്പളം: 56,100-1,77,500 രൂപ (ലെവൽ 10).

സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ:
പയനീർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് സിവിൽ എൻജി നീയറിങ്ങിൽ ബിരുദം/ ഡിപ്ലോമ.
 ഡോട്ട്സ്മാൻ: പത്താം ക്ലാസും ഐ.ടി.ഐ. സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടാതെ ഓട്ടോ-കാഡിൽ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.
കമ്യൂണിക്കേഷൻ:
ഇലക്ട്രോ ണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ/ കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഐ.ടി.യിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം. അല്ലെ ങ്കിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്ത മാറ്റിക്സ് എന്നിവ വിഷയമായുള്ള സയൻസ് ബിരുദം.

സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് (ഫീമെയിൽ):
സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്ല വിജയവും ജനറൽ നഴ്സിങ്ങിൽ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമയും. നഴ്സിങ് കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ, രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം എന്നിവയുണ്ടായിരിക്കണം.എല്ലാ വിഭാഗത്തിലേക്കും 30 വയസ്സാണ് ഉയർന്ന പ്രായപരി. ശമ്പളം 35,400-1,12,400 രൂപ (ലെവൽ-6).

അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ:
എല്ലാ വിഭാഗത്തിലേക്കും +2 വിജയമാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ ബിരുദം/ ഡിപ്ലോമയും പ്രവൃത്തിപരിചയവും വേണം. സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ തസ്തിക യിലേക്ക് 18-25, മറ്റുള്ളവയിലേക്ക് 20-30 എന്നിങ്ങനെയാണ് 29,200-92,300 (ലെവൽ-5).

അപേക്ഷ: www.ssbrectt.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അപേ ക്ഷിക്കണം. ഓരോ തസ്തികയ്ക്കും നിശ്ചിത അപേക്ഷാഫീസ് ഉണ്ടാ യിരിക്കും. വനിതകൾ, എസ്.സി, എസ്.ടി. വിഭാഗക്കാർ, വിമുക്തഭടർ എന്നിവർക്ക് ഫീസില്ല. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: ജൂൺ 24.

Apply Now : Click Here

Official Notification : Click


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain