തികച്ചും സുരക്ഷിതമായി എല്ലാ രാജ്യത്തുള്ളവരുമായി ഇനി സംസാരിക്കാം

പോസ്റ്റ് പൂർണമായി വായിച്ചു മനസിലാക്കുക.

നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതൊരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രമോഷൻ ഒന്നുമല്ല.തികച്ചും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മനസ്സ് തുറന്നു സംസാരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഭാഷ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സംസാരിക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്.തികച്ചും സൗജന്യമായി യാതൊരു പെയ്മെന്റ് നടത്താതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രാജ്യത്തെ ആളുകളുമായി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു.ഗൂഗിളിന്റെ പ്ലേസ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ്.ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രത്യേകതകൾ ഇവയാണ്.

 നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രാജ്യത്തുനിന്നും ഉള്ളവരുമായി സംസാരിക്കാം. സ്ത്രീകളോടും പുരുഷന്മാരോടും സംസാരിക്കാൻ പ്രത്യേക ഓപ്ഷനുകൾ. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രായപരിധിയിലുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. തുടങ്ങി നിരവധി പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത്.താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ഇൻസ്റ്റാൾ നൗ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കു.


The application you have been looking for is here.

  This is not a promotion of the app, just bringing you a very useful app. Nowadays it is a great thing to have someone to talk to to open up your mind and improve your language. An app has come for you to chat with people from the country of your choice for absolutely free without making any payment. You can trust this app as it is available on Google's playstore. These are some of the important features of this app.

  You can chat with people from any country you like. Separate options to talk to women and men. You can chat with people of any age group of your choice. This is an application that has many features. All those who are interested can use the application by clicking on the Install Now button shown below.


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain