ആയുഷ് മിഷനിൽ വീണ്ടും നിരവധി ഒഴിവുകൾ.ഉയർന്ന യോഗ്യത വേണ്ട.

നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജ്മെന്റ് & സപ്പോർട്ടിംഗ് യൂണിറ്റ് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.

🔺മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദ)

ഒഴിവ്: 1.യോഗ്യത: BAMS ബിരുദം/ തത്തുല്യമായ KSMC രജിസ്ട്രേഷൻ
. പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ് 
ശമ്പളം: 35,700 രൂപ

🔺യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർ

ഒഴിവ്: 2
യോഗ്യത: യോഗയിൽ BNYS/ MSc / M Phil/ PG ഡിപ്ലോമ പ്രായപരിധി: 50 വയസ്സ്.
ശമ്പളം: 17,850 രൂപ.

🔺മൾട്ടി പർപ്പസ് വർക്കർ

ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത: പ്ല കംപ്യൂട്ടർ സ്കിൽ, MS ഓഫീസ് പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ് ശമ്പളം: 10,500 രൂപ

🔺ആയുർവേദ തെറാപ്പിസ്റ്റ്

ഒഴിവ്: 4
യോഗ്യത: ആയുർവേദ തെറാപ്പിസ്റ്റ് കോഴ്സ് പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ് ശമ്പളം: 14,700 രൂപ
തപാൽ വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി: ജൂലൈ 4 വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക.

1. The applicants are required to go through the detailed notification carefully and decide themselves about their eligibility for various post before applying. Applicants must compulsorily fill-up all relevant fields of application and submit in a sealed envelope directly or through post on or before 04.07.2023 to The District Programme Manager, District Programme Management and supporting Unit, National AYUSH Mission, Pain& Palliative Cancer Care Center (Homoeo), Chethana, Wandoor (po) Malappuram, Applications will be accepted only on working days from 10 AM to 5 PM.

2. Application received after 5 PM on 04.07.2023 will be summarily rejected.

 3. Application submitted in any format other than the format given along with the notification will not be accepted and such applications will be summarily rejected.

 4. Self-attested copies of certificates proving age and educational qualifications for the respective posts should be submitted along with the application. Applications without copies of certificates will not be accepted and will be summarily rejected.

5. Incomplete/incorrect application from will be summarily rejected. 6. The applicants should have a personal E-mail ID and Mobile Number. It should kept active till the completion of the recruitment process. National AYUSH Mission will send intimation regarding interview, written examination and any other matters related to recruitment process only through the E-mail ID provided by the applicant.

7. National AYUSH Mission (NAM) under any circumstances will not entertain the information if any furnished by the applicants subsequently. 8. If any is detected during the scrutiny the candidate will be rejected even
through He/She come through the final stage of recruitment process.

9. The applicants should not furnish any false, tampered, fabricated information or suppress any material information while filling the application form. If the particulars furnished in the application form do not tally with the original document produced by the applicant, His/her application will be rejected. If any candidate possesses equivalent qualification the equivalency certificate shall be produced along with the application.

10. Failure to submit equivalency certificate will result in rejection of the application.

II. The number of vacancies is only indicative and not guaranteed. NAM reserves the right to engage or not to engage persons as advertised. 12. The mode of recruitment shall be interview. In case if there are 20 or more applicants for a particular post written test will be conducted along with the interview.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain