അൽ മുക്താദിർ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട് മാനുഫാക്ച്ചറിംഗ് & ഹോൾസെയിൽ ജ്വല്ലറി ജോലി ഒഴിവുകൾ

ഗോൾഡൻ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അൽ മുക്താദിർ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട് മാനുഫാക്ച്ചറിംഗ് & ഹോൾസെയിൽ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഷോറുമുകളിലേയും ടീമിലേക്കു് നിങ്ങൾക്ക് സുവർണ്ണാവസരം വിദ്വാദ്വാസവും ചുറുചുറുക്കും കാര്യ പ്രാപ്തിയും സത്യസന്ധതയും ആത്മാർത്ഥതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉടൻ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക. പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക.

ഷോപ്പ് മാനേജർ
MBA with experience / freshers (M) 

സെയിൽസ് മാനേജർ
MBA with experience / freshers (M) 

ഷോപ്പ് സുപ്പർവൈസർ
BBA/BCom with experience / freshers (M) 
സെയിൽസ് മാൻ
BBA/BCom with experience / freshers (M) 

അക്കൗണ്ടന്റ്
MCom/BCom with experience / freshers (M) 

ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്
BBA/BCom with experience / freshers (M) 

ജ്വല്ലറി മേഖലയിലെ ഏറ്റവും നല്ല സാലറിയും തൊഴിലിടവും ലഭിക്കും. അതിലൂടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രൊഫഷനും ഉന്നത ജീവിത നിലവാരവും നേടാൻ അൽ 

മുക്താദിർ ഗ്രൂപ്പ് അവസരമൊരുക്കുന്നു. ഭക്ഷണവും താമസവും സൗജന്യം.

To apply, email your resume to:
careers@almuqtadir.group rmmasr085@gmail.com 

hr.almuqtadir@gmail.com amgroupcareers@gmail.com

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain