പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്കു നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

ജില്ലയിൽ പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്കു നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ.

ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ജോലി ഒഴിവുകൾ പാക്കിങ്, ഹെൽപ്പേർ, ക്ലീനിങ് ജോലി ഒഴിവുകൾ മുതൽ നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ. സാധാരണകാർക്കും ജോലി നേടാവുന്ന അവസരങ്ങൾ, താഴെ പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിച്ചു നോക്കുക.

ഷോറൂം / ഫ്ലോർ മാനേജർസ്

Experienced as showroom/floor manager in supermarkets/retail chains. Should have GOOD KNOWLEDGE in day to day retails operations.

പർച്ചസ് മാനേജർ

Minimum 5+ years of experience in centralized purchase. GOOD NEGOTIATION SKILLS & INDUSTRY KNOWLEDGE.

അസിസ്റ്റന്റ് പർച്ചേസ് മാനേജർ / പർച്ചേസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ്

Minimum 2+ years of experience in purchase in ORGANIZED RETAIL INDUSTRY.

ഇൻവെൻറ്റോറി മാനേജർ /എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ്

3+ years of experience in managing inventory of ORGANIZED RETAIL. Diploma or above. Executives with 1+ years of EXPERIENCE.

കാഷ്യർ / അക്കൗണ്ടന്റ്
Graduate with commerce degree and INDUSTRY EXPERIENCE preferred.

ടീം ലീഡേഴ്‌സ് /സെയിൽസ് മാൻ /സെയിൽസ് ഗേൾസ്

FRESHER’S & EXPERIENCED candidates

ഫർമസിസ്റ്റ്

Diploma or above in pharmacy and minimum 2 years EXPERIENCE in the field.

കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്

Experienced candidates. ENTHUSIASTIC & GOOD ATTITUDE.

VISUAL MERCHANDISERS

Experienced candidates. ENTHUSIASTIC & GOOD ATTITUDE

ടീ& സ്നാക്ക്സ് മേക്കർ / ഹെൽപേഴ്സ് /ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ്‌ / പാക്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌ 

If interested Call: 8848738910, 7012143807 Or rush your resume to
careers.bestcarry@gmail.com

Leading retailer in South Kerala is looking for energetic people to join their new HYPERMARKET in KANIYAPURAM, THIRUVANANTHAPURAM

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain