വിവിധ ജില്ലയിൽ ഉള്ളവർക്കായി FLIPKART ഇന്റർവ്യൂ ജൂൺ 14 ന് നടത്തുന്നു

വിവിധ ജില്ലയിൽ ഉള്ളവർക്കായി FLIPKART ഇന്റർവ്യൂ ജൂൺ 14 ന് നടത്തുന്നു

Candidates from Kottayam, Ernakulam, Pathanamthitta, Idukki, Alappuzha, Kollam and Thiruvananthapuram districts apply only.

Flipkart invites students to an intriguing and informative supply chain certification program (SCCP). It is a 2-year full time certification program aimed at students who want to build a career in the supply chain and logistics industry. SCCP offers classroom training, on the job training, learning assignment, immersions and leadership connected with a vision to build supply chain leaders for tomorrow.

Eligible candidates will have to go through the screening process and the candidates who clear the screening process successfully will join Flipkart as SCCP trainees for a period of 2 years. SCCP trainees will be paid a stipend of 25,000.

SCCP- What are we offering to the Trainee?

● Opportunity to get trained and certified with a top employer brand
● Opportunity to build a career in supply chain management (SCM)
● Access to structured training & developmental interventions
● Opportunity to learn from best in industry

SCCP Learning Opportunities

● Exposure to Flipkart supply chain
● Mentoring under seasoned e-commerce supply chain professionals
● Develop execution excellence and agility
● Accelerated learning by solving real and live problems statements
● Opportunity to build and execute innovative solutions
SCCP Eligibility and Evaluation Criteria

● 2022 Batch pass out candidates - MBA/PGDM/Masters Degree, B.E, B.Tech
● Two rounds of aptitude
● Panel Interview
● HR Interview
SCCP Stipend
● Rs 25,000

⭕Date:14/06/2023(Wednesday)
⭕Time: 10am to 1pm

Venue: Employability Centre,
District Employment Exchange,
2nd Floor, Civil Station
Employability Centre, Kottayam

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain