കേരള പോലീസ് മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിംഗ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

കേരള പോലീസ് മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിംഗ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. “ഒരു തവണ രജിസ്‌ട്രേഷന്” ശേഷം കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ മാത്രമേ അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാവൂ. ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.
🔺വകുപ്പ് പോലീസ് (മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിംഗ്).
🔺പോസ്റ്റിന്റെ പേര് മെക്കാനിക്ക് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ.
🔺കാറ്റഗറി നം 128/2023
🔺ശമ്പളത്തിന്റെ സ്കെയിൽ 31100-66800  
🔺ഒഴിവുകൾ 18 (പതിനെട്ട്)

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്രായപരിധി മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു, അത് പൂർണ്ണമായും വായിച്ച് അപേക്ഷിക്കുക

പ്രായപരിധി:
18-26, 02.01.1997 നും 01.01.2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു) മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ.


യോഗ്യതകൾ:
എ. എസ്.എസ്.എൽ.സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ പാസായിരിക്കണം

ബി. മോട്ടോർ മെക്കാനിസത്തിൽ നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

ശാരീരിക യോഗ്യതകൾ:
എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ശാരീരിക ക്ഷമതയുള്ളവരും താഴെ പറയുന്ന മിനിമം ശാരീരിക നിലവാരം പുലർത്തുന്നവരുമായിരിക്കണം.
(എ) ഉയരം: 165 സെ

(ബി) നെഞ്ച് : 81-86 സെന്റീമീറ്റർ (നെഞ്ച് സാധാരണ 81 സെന്റീമീറ്റർ, വികസിപ്പിച്ചത് 86 സെന്റീമീറ്റർ) കുറഞ്ഞത് 5 സെന്റീമീറ്റർ വികാസം.

പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളിൽ (നെഞ്ച്: സാധാരണ 76 സെന്റീമീറ്റർ, വികസിപ്പിച്ച 81 സെന്റീമീറ്റർ) സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് യഥാക്രമം 160 സെന്റീമീറ്റർ ഉയരവും നെഞ്ചിന്റെ അളവുകൾ യഥാക്രമം 76-81 സെന്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കണം.

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ (www.keralapsc.gov.in) പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 'വൺ ടൈം രജിസ്‌ട്രേഷൻ' പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ അതത് തസ്തികകളുടെ 'അപ്ലൈ നൗ' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.

Note :– ഇത് കേരള സർക്കാരിന്റെ ജോബ് പോർട്ടൽ ആയ PSC വഴിയാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്. ആദ്യമായി അപേക്ഷ നൽകുന്നവർ ആണെങ്കിൽ PSC യിൽ വൺ ടൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന യൂസർ നെയിമും പാസ്സ്‌വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain