മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ അടുപ്പിച്ച് ശമ്പളത്തിൽ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ ജോലി നേടാം

മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ അടുപ്പിച്ച് ശമ്പളത്തിൽ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ ജോലി നേടാം.


ലോകത്തിലെ തന്നെ പ്രമുഖ സ്വർണ്ണ വ്യാപാര സ്ഥാപനമായ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് അവരുടെ വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും സ്റ്റാഫുകളെ നിയമിക്കുന്നു.എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകൾ ജോലിയിലേക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിശദ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം.പോസ്റ്റ് പൂർണമായും വായിക്കുക ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജോലി ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

🔺അക്കൗണ്ടന്റ് 

Job Summary
Maintain accurate and up-to-date financial records for all retail transactions, including sales, expenses, and inventory.
Prepare regular financial statements, such as profit and loss statements, balance sheets, cash flow statements, and other reports, to provide insights into the retail business's financial performance.
Prepare regular financial statements, such as profit and loss statements, balance sheets, cash flow statements, and other reports, to provide insights into the retail business's financial performance.
Ensure compliance with relevant accounting principles, standards, and regulations.
Assist with internal and external audits, providing necessary documentation and explanations as required.

State
UNITED ARAB EMIRATES
Country
UNITED ARAB EMIRATES
Educational Qualification
B COM
Age
25
Experience
2 to 3 Years
Salary Range
As per company Norms (AED)


2)   CUSTOMER RELATION EXECUTIVE.

Job Summary
Greet and welcome customers to the jewellery store in a friendly and professional manner.
Assist customers in their jewellery selection by providing product information, explaining features and benefits, and suggesting suitable options based on their preferences.
Build strong customer relationships by providing exceptional service and personalized attention to each customer.
Address customer inquiries, concerns, and complaints promptly and effectively, ensuring customer satisfaction.
Maintain a deep knowledge of the store's jewellery collection, including materials, gemstones, designs, and current trends.
Assist customers with jewelry fittings and adjustments, ensuring a comfortable and proper fit.
Process sales transactions accurately and efficiently, including cash handling, credit card payments, and issuing receipts.
Maintain a clean and organized store environment, including merchandise displays and showcases.
Collaborate with the sales team to achieve individual and store sales targets.
Keep track of inventory levels and assist in inventory management, including restocking and reordering of jewellery items.
Participate in regular training sessions to enhance product knowledge and sales techniques.
Stay up-to-date with industry trends, new product releases, and competitors' offerings.
Provide customers with information regarding jewelry care, maintenance, and cleaning techniques.
Conduct follow-up activities to ensure customer satisfaction and foster long-term relationships.
Collaborate with marketing and advertising teams to promote sales events, new collections, and special offers.
Utilize CRM software and customer databases to maintain accurate customer records and track customer preferences.
Stay knowledgeable about the company's policies, warranties, and after-sales services.
Participate in team meetings and provide feedback and suggestions for improving customer experiences.
Collaborate with the visual merchandising team to create appealing displays and window showcases.
Adhere to all company policies and procedures, including security measures and ethical business practices.

Location
UAE Gold Souk MGD LJ;UAE Ithra 3;UAE Karama;UAE Madinat Zayed;UAE Qusais 2;UAE Rak Mall;UAE Sharjah Rolla 1;UAE Gold Souk 5;UAE Sharjah Al Nahda 2.
State
UNITED ARAB EMIRATES
Country
UNITED ARAB EMIRATES
Educational Qualification
GRADUATION;PLUS2 /PUC
Age
25
Experience
2 to 3 Years
Salary Range
As per industry standards (AED)

3)    RETAIL SALES EXECUTIVE

Job Summary
• Receive the customer and engage with the customer to understand the customer’s requirement.
• Introduce various product offering to the customers and facilitate customer buying decision.
• Prepare the estimate of the products selected and completing the sales transaction.
• Achieve category wise sales target for the allocated section.
• Count and maintain the account of stock daily by managing the record of the opening stock and closing stock in the section allocated.
• Monitor the stock in the section and ensure adequate stock for sales.
• Report the sold sock in the section for reordering to the sales manager for timely stock replenishment.

• Monitor the dead stock and liaison with the store manager to minimise the same.
• Responsible for proper and attractive display of the products at the appropriate counter following hygienic standards.
• Transfer the stock to the locker at the close of the day; maintain safety of jewellery displayed to customers and communicate promptly to the
superiors about any potential theft.
• Understand the queries and complaints from the customer and address with right solution.
• Provide support to the marketing team for potential customer visits and exhibitions.
• Identify potential customers and referring them to the store.
• Adhere to cost saving practices undertaken in the store.
• Develop and maintain relationship and network with competitors to leverage leading practices & learning to improve store level processes.

Location
UAE Al Ghurair Centre Mgd LJ;UAE Barsha Mall MGD LJ;UAE Burdubai;UAE Burdubai Al Fahidi 2


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain