പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ഉള്ളവർക്ക് വനം വകുപ്പിൽ ജോലി നേടാം

പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ഉള്ളവർക്ക് വനം വകുപ്പിൽ ജോലി നേടാം 

താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് 'വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ' വഴി മാത്രമേ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുകയുള്ളൂ. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ വെബ്‌സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സൗകര്യം വഴി മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാവൂ. ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം. ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഐഡി പ്രൂഫായി ആധാർ കാർഡ് ചേർക്കണം.
🔺തസ്തികയുടെ പേര്: ഫോറസ്റ്റ് ബോട്ട് ഡ്രൈവർ.
🔺 കുറിപ്പ്: വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഭിന്നശേഷിയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യരല്ല.
🔺ശമ്പളത്തിന്റെ സ്കെയിൽ: ₹ 26,500-60,700/-
🔺ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : ജില്ല തിരിച്ചുള്ള 
🔺കാറ്റഗറി നമ്പർ: 138/2023
🔺നിയമന രീതി : നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് (ജില്ല തിരിച്ച്).

കുറിപ്പ്:- ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനായി റിസർവ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ക്വാട്ട 70% ഉം ട്രാൻസ്ഫർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന്റെ 30% ഉം ആയിരിക്കും. അലോട്ട്‌മെന്റിന്റെ ശതമാനം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
25- 36, 02.01.1987 നും 01.01.1998 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും എസ്‌സി/എസ്‌ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സാധാരണ പ്രായത്തിൽ ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട്.

യോഗ്യതാ SSLC അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റോ കേരള സർക്കാരോ അംഗീകരിച്ച തത്തുല്യ പരീക്ഷ.ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in-ൽ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകർ 'ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 16.08.2023 അർദ്ധരാത്രി 12 വരെ.Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain