വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി നേടാം.

Kerala C-dit recruitment 2023 Apply Now.

വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സർക്കാർ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ സിഡിറ്റ് ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പാക്കി വരുന്ന ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പ്രൊജെക്ടുകളുടെ image (pdf എഡിറ്റിങ് ജോലികൾ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചു നിർവഹിക്കുന്നതിലേക്കായി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവരെ തികച്ചും താത്കാലികമായി പരിഗണിക്കുന്നതിനായുള്ള പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നു വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Image / PDF editing personnel
മിനിമം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്ലസ് ടു വിജയം അതിനോടൊപ്പം Photo editing/pdf editing/graphic designing തുടങ്ങിയ ഏതിലെങ്കിലും മൂന്ന് മാസത്തിൽ കുറയാത്ത ദൈർഘ്യമുള്ള കോഴ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ Photo editing/pdf editing/graphic designing mamla കുറയാതെയുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയം കുറഞ്ഞത് 1Mbps സ്പീഡുള്ള internet കണക്ടിവിറ്റിയോടു കൂടിയ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രതിഫലം :

Rate contract, and work contract വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിച്ചു തിരികെ നൽകുന്ന ഡാറ്റക്ക് അനുസൃതമായി (Work contract നു ബാധകമായ TDS /നികുതികൾ as applicable കഴിച്ചു )

താല്പര്യമുള്ളവർ സിഡിറ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.cdit.org ൽ 25.07.2023, 5PM നു അകം ഓൺലൈൻ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യു ബയോഡാറ്റയും യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും (marklist ഉൾപ്പടെ) upload ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

APPLY NOW - APPLY NOW

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain