ക്യുസിഐ എക്സാമിനർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023

ക്യുസിഐ എക്സാമിനർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023

ക്വാളിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ക്യുസിഐ) റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിലൂടെ , 553 ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യരും താൽപ്പര്യമുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.പേറ്റന്റ് & ഡിസൈൻ ഗ്രൂപ്പ്-എ (ഗസറ്റഡ്) എക്സാമിനർ തസ്തികകളിലേക്ക്. തങ്ങളുടെ കരിയറിനെ കുറിച്ച് ഗൗരവമുള്ളവരും നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (ക്യുസിഐ) ഒരു കരിയർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അപേക്ഷിക്കാം.

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:

പേ മെട്രിക്‌സിലെ ലെവൽ 10 (₹ 56,100 - 1,77,500) കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിൽ അനുവദനീയമായത് പോലെ ബാധകമായ അലവൻസുകളും.

പ്രായപരിധി വിശദാംശങ്ങൾ

അപേക്ഷകൻ 21 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം കൂടാതെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി പ്രകാരം 35 വയസ്സ് തികയാൻ പാടില്ല.ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ എസ്‌സി/എസ്ടിക്ക് 5 വർഷം ഇളവുണ്ട്; ഒബിസിക്ക് 3 വർഷം, വികലാംഗർക്ക് 10 വർഷം (എസ്‌സി/എസ്ടി പിഡബ്ല്യുഡിക്ക് 15 വർഷം, ഒബിസി പിഡബ്ല്യുഡിക്ക് 13 വർഷം), മുൻ എസ്സിക്ക് സർക്കാർ നിയമപ്രകാരം. ഇന്ത്യയുടെ നിയമങ്ങൾ. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഗവൺമെന്റ് അനുസരിച്ച് ഇളവ് നൽകും. നിയമങ്ങൾ. കൂടുതൽ റഫറൻസിനായി QCI ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് 2023 പരിശോധിക്കുക.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ


1 ബയോ ടെക്നോളജി.
ബയോ-ടെക്‌നോളജി/ മൈക്രോ ബയോളജി/ മോളിക്യുലാർ-ബയോളജി/ ബയോ ഫിസിക്‌സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

2 ബയോ-കെമിസ്ട്രി.
ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

3 ഭക്ഷ്യ സാങ്കേതികവിദ്യ.
ഫുഡ് ടെക്‌നോളജി/ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

4 രസതന്ത്രം.
 കെമിസ്ട്രിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി/ എഞ്ചനീയറിംഗിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

5 പോളിമർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി.
 പോളിമർ സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ പോളിമർ ടെക്നോളജി / എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

6 ബയോ-മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ബയോ-മെഡിക്കൽ ടെക്‌നോളജി/ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

7 ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്നോളജി / എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി / എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ ബിരുദം.

8 ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്‌നോളജി/ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

9 കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി.
കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ടെക്‌നോളജിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജിയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

10 ഭൗതികശാസ്ത്രം ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

11 സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്സിവിൽ ടെക്‌നോളജി/ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

12 മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ടെക്‌നോളജിയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

13 മെറ്റലർജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റലർജിയിൽ എൻജിനീയറിങ്/ടെക്‌നോളജിയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

14 ടെക്സ്റ്റൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്സ്റ്റൈൽ എൻജിനീയറിങ്/ടെക്നോളജിയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

അപേക്ഷാ ഫീസ് വിശദാംശങ്ങൾ

ജനറൽ വിഭാഗത്തിലും ഒബിസി വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ₹1000/- (ആയിരം രൂപ മാത്രം) പരീക്ഷാ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എസ്‌സി/എസ്‌ടി വിഭാഗം, പിഡബ്ല്യുഡി/ ഭിന്നശേഷിക്കാർ (പിഎച്ച്) വിഭാഗക്കാർക്കും വനിതാ അപേക്ഷകർക്കും (എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും) മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കും പരീക്ഷാ ഫീസ് ₹500/- (അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം).

എങ്ങനെ അപേഷിക്കാം

🔺ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ http://www.qcin.org/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കണം.
🔺തുടർന്ന് ക്വാളിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ക്യുസിഐ) വെബ്സൈറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിലേക്ക് പോയി പ്രത്യേക ക്യുസിഐ എക്സാമിനർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക.
🔺നിങ്ങൾ ഇതിന് യോഗ്യനാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷിക്കുക ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
🔺ഒരു അപേക്ഷാ ഫീ സഹിതം ഒരു പുതിയ ടാബ് തുറക്കും.
🔺കാൻഡിഡേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ഇപ്പോൾ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
🔺വിജ്ഞാപനത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.
അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിക്കാൻ സമർപ്പിക്കുക ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.🔺ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് ഭാവിയിലെ ഉപയോഗങ്ങൾക്കും റഫറൻസുകൾക്കുമായി അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain