കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള കേരള സ്പേസ് പാർക്കിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള കേരള സ്പേസ് പാർക്കിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ


കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള കേരള സ്പേസ് പാർക്ക് (KSPACE), വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു

🔺ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത
1. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അസോസിയേറ്റ് അംഗം
2. ബിസിനസ്/ഫിനാൻസിൽ PG
പരിചയം: 5 വർഷം പ്രായപരിധി: 50 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 77,400 - 1,15,200 രൂപ

🔺മാനേജർ (PMO/ PRO)

ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത: ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
മുൻഗണന: മീഡിയയിൽ പിജി ഡിപ്ലോമ പരിചയം: 8 വർഷം
പ്രായപരിധി: 44 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 55,350 - 1,01,400 രൂപ

🔺അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ( ലീഗൽ)

യോഗ്യത: LLB പരിചയം: 2 വർഷം
പ്രായപരിധി: 38 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 39,500 - 83,000 രൂപ

🔺അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (അഡ്മിൻ)

ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത: MBA (HR)
മുൻഗണന: മീഡിയയിൽ പിജി ഡിപ്ലോമ പ്രായപരിധി: 38 വയസ്സ്
പരിചയം: 2 വർഷം
ശമ്പളം: 39,500 - 83,000 രൂപ

🔺പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി/അസിസ്റ്റന്റ്

ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത: ബിരുദം പരിചയം: 2 വർഷം പ്രായപരിധി: 38 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 25,200 രൂപ

കുറിപ്പ് : KSPACE/CMD/01/2023 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്പറിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചവർ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം സെപ്റ്റംബർ 6ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain