കെൽട്രോൺ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു.

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (KELTRON), വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു
🔺എഞ്ചിനീയർ

ഒഴിവ്: 8.com: BE/B Tech (CS/IT/EC)/MSc (CS/IT/EC)/ MCA പ്രായപരിധി: 36 വയസ്സ് ശമ്പളം: 19,750 - 27,500 രൂപ

🔺GIS സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

ഒഴിവ്: 4.യോഗ്യത: ബിരുദം (എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ്/ ജിയോളജി/ജിയോഫിസിക്സ്/കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ജിയോഗ്രഫി/ജിയോസയൻസ്/ഏതെങ്കിലും സമാനമായ മറ്റ് GIS ഫീൽഡ്) പ്രായപരിധി: 36 വയസ്സ്.
ശമ്പളം: 19,750 - 27,500 രൂപ

🔺ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്

ഒഴിവ്: 8.യോഗ്യത: ഡിപ്ലോമ (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്/കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ മെയിന്റനൻസ്/ IT) പ്രായപരിധി: 36 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 18,500 - 21,000 രൂപ

അപേക്ഷ ഫീസ് SC/ ST : ഇല്ല മറ്റുള്ളവർ: 300 രൂപ.താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ആഗസ്റ്റ് 21ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain