കൊച്ചിന് ഷിപ്യാർഡിൽ ജോലി നേടാം ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡ്, പ്രോജക്ട് ഓഫീസർസ് തസ്തികയിൽ കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു.

🔺പ്രോജെക്ട് ഓഫീസർ ( മെക്കാനിക്കൽ)

ഒഴിവ്: 13
യോഗ്യത: മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം പരിചയം: 2 വർഷം അഭികാമ്യം: കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം

🔺പ്രോജെക്ട് ഓഫീസർ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ
ഒഴിവ്: 4)

യോഗ്യത: ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം പരിചയം: 2 വർഷം അഭികാമ്യം: കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം

🔺പ്രോജെക്ട് ഓഫീസർ ( ഇലക്ട്രോണിക്സ്)

ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത: എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം
( ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ഇലക്ട്രോണിക്സ് &
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ/ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ)
പരിചയം: 2 വർഷം അഭികാമ്യം: കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം

🔺പ്രോജെക്ട് ഓഫീസർ (സിവിൽ)

ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത: സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം പരിചയം: 2 വർഷം അഭികാമ്യം: കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം.

🔺പ്രോജെക്ട് ഓഫീസർ (ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ)

ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത: ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം
പരിചയം: 2 വർഷം
അഭികാമ്യം: കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം

🔺പ്രോജെക്ട് ഓഫീസർ (IT)

ഒഴിവ്: 2
യോഗ്യത: എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം ( കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി)/ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ( കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ/ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി) പരിചയം: 2 വർഷം
പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്
( SC/ ST/OBC/ PwBD/ ESM തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ശമ്പളം: 37,000 - 40,000 രൂപ ( അധിക ജോലി സമയത്തിന് മാസം 3000 രൂപ ലഭിക്കും)

അപേക്ഷ ഫീസ് SC/ ST/ PWBD/ XSM: ഇല്ല മറ്റുള്ളവർ: 700 രൂപ.താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം സെപ്റ്റംബർ 5ന് മുൻപായി
ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുകPost a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain