പോസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ബാങ്കിൽ ജോലി നേടാം ഉയർന്ന യോഗ്യത ആവശ്യമില്ല.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് (IPPB), എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു.
🔺ഒഴിവ്: 132
🔺യോഗ്യത: ബിരുദം
🔺മുൻഗണന: പരിചയം ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും.
🔺പ്രായം: 21 - 35 വയസ്സ് ( SC/ ST/OBC/ PWD/ ESM തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും).
🔺ശമ്പളം: 30,000 രൂപ

അപേക്ഷ ഫീസ് SC/ ST/ PWD: 100 രൂപ മറ്റുള്ളവർ: 300 രൂപ.

🔺Executive

🔺Achievement of Monthly revenue targets
through direct sales of Bank’s products.

🔺 Organize customer acquisition events and run campaigns in the area under Branch/ Office
jurisdiction to increase financial literacy.

🔺Conduct periodic training and education
sessions for Business Correspondents
(Individual/Dept of post End users) on IPPB
products and services.

🔺 Operate seamlessly with Dept. of Post End users and counterparts to drive Business of IPPB products and third-Party sales.

🔺 Assist Individual & Corporate Business
Correspondents in acquiring new customers for IPPB and its Partner Organizations.

🔺Acquire, grow and retain customer
relationships.

🔺 Develop and manage the strategic relationship with all channel partners to drive sales and disseminate marketing information, events,training and promotions which will facilitate meeting the Bank's business goals.

🔺 Adhere to all operational guidelines &
compliances of the bank and responsible for
submission of periodical reports/returns.

🔺Any other duties assigned by the Bank from
time to time.

Pay and allowances:

a) The Bank shall pay a lump sum amount of ₹30,000/- (rupees thirty thousand only) per month inclusive of statutory deductions.
b) Tax deductions will be done as per Income Tax Act, considering the amendments from time to time.
c) Executives engaged in business activities may be paid incentives by Bank based on their performance.
d) Executives may be paid annual increment of their Lump sum pay as decided by the Bank from time to time.
e) Further, it is clarified that no other pay/allowances/bonus etc. shall be paid except those mentioned
above.

Selection Process:

a) Selection will be made on the basis of Online Test and or Group Discussion and or Personal Interview.Merely satisfying the eligibility norms do not entitle a candidate to be called for Interview/Group Discussion or Online Test.

b) IPPB reserves the right to call only the requisite number of candidates for the Assessment/ Interview/
Group Discussion or Online Test after preliminary screening/ short listing with reference to candidates’
qualification, experience, profile vis-a-vis job requirements, etc.

c) Results of the candidates who have qualified for various stages of the recruitment process and the list of candidates finally selected will be made available on the website. Final select list will be published on
the website.

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ആഗസ്റ്റ് 16ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.കുറിപ്പ്: അപേക്ഷിക്കുന്ന വെബ് പേജ് ഫോണിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിൽ കാണാൻ റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ചെയ്തു ചരിച്ച് പിടിക്കുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain