പാക്കിങ്, ഹെൽപ്പേർ, ക്ലീനിങ് ജോലി മുതൽ സാധാരണകർക്കുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ

പാക്കിങ്, ഹെൽപ്പേർ, ക്ലീനിങ് ജോലി മുതൽ സാധാരണകർക്കുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ.


കേരളത്തിൽ പ്രശസ്ത ഫ്ലോർ റൈസ് &ഓയിൽ മില്ലിലേക്ക്, പാക്കിങ് മുതൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് സ്ത്രീ, പുരുഷ സ്റ്റാഫിനെ ആവിശ്യമുണ്ട്, ദിവസ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി അവസരം. പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക പരമാവധി ഷെയർ കൂടെ ചെയ്യുക.
ജോലിക്ക്‌ ആളെ എടുക്കുന്നു | Looking for Male & Female Staff at Flour rice & Oil mill.

ജോലി ഒഴിവുകൾ :

▪️മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ 
▪️ക്ലീനർ
▪️ഹെൽപ്പേർ
▪️പാക്കിങ് 

മുകളിൽ കൊടുത്ത ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് തുടക്ക ശമ്പളം പുരുഷന്മാർക്ക് : 14000+₹ ( Spot Joining )

മുകളിൽ കൊടുത്ത ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ശമ്പളം (Female) : 10000+₹ ( Vaccancy available after September 5th )
ജോലി സമയം : 7Am - 6:30Pm

Compliments Available

 °Tea & Snack's at Evening Break.
°Week off
°Over Time Duty Salary Bonus 
°Emergency Leave allotted 

Other Holidays | മറ്റു അവധി ദിവസങ്ങൾ 

✨ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല Day
✨കർക്കിടക വാവ് Day
✨തിരുവോണം Day
✨3rd ഓണം Day 
✨4rth ഓണം Day 
✨ആയുധ പൂജ Day
✨All Tuesday Day

Salary Type : Daily Wise 
( ദിവസേന ശമ്പളം )

Google Map Link:  CLICK HERE
Minimum Qualification : SSLC

ലേഡീസ് സ്റ്റാഫ്‌ ജോലി വിവരം :

 മുളകിന്റെ തണ്ട് ഇളക്കിമാറ്റുക, എന്നിങ്ങനെ ധന്യങ്ങൾ, കറി മസാലകൾ മറ്റും പൊടികൾ എണ്ണകൾ ബോട്ടിൽ & പാക്ക് ചെയുന്നതിനും, എഴുത്ത് ബിൽ, കൂടെ ഉള്ള ലേഡീസ് സ്റ്റാഫിനെ ജോലിയിൽ സഹായിക്കുക എന്നിങ്ങനെ ആണ് ഉള്ള ജോലികൾ ( PACKING )- September 5 ശേഷം ഇവരുടെ ഒഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Nb: തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലോ അല്ലെകിൽ ദിവസേന വീട്ടിൽ പോയി വരുന്ന രീതിയിൽ ജോലി നോക്കുന്ന സ്റ്റാഫുകൾക്ക്‌ മാത്രം വിളിക്കാം 
Phone : 9446614339 | (whatsapp) 7907075131 | 04712353510


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain