സി ഡിറ്റിൽ ജോലി നേടാം,Govt C-Dit Job Vacancy Apply Now

സി ഡിറ്റിൽ ജോലി നേടാം,Govt C-Dit Job Vacancy Apply Now


C-DIT, കേരള സർക്കാരിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഐടി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി ( C DIT), വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു.

ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്

Qualification: Diploma in Engineering (CS/ IT/ Electronics)
Experience: 2 years
Age Limit: 35 years
Salary: 21,175 Rs

ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (Hardware)

Qualification: Diploma in Engineering (CS/ IT/ Electronics)
Experience: 2 years
Age Limit: 35 Years
Salary: Rs.21,175
How to Apply

Online application shall be submitted by visiting the portal www.careers.cdit.org.

Candidates are expected to upload the scanned copy of the supporting documents, failing which the application may be treated as incomplete or could be rejected.

Applicants should complete the online registration first and upload necessary documents.Then the application shall be finally submitted after verifying the details.

Changes if any,can be made only before final submission.

Application Link And Official Notification Given Below.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain