കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള HLL ലൈഫ് കെയർ ലിമിറ്റഡ് ഓഫീസ് ജോലി അവസരങ്ങൾ

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള HLL ലൈഫ് കെയർ ലിമിറ്റഡ് ഓഫീസ് ജോലി അവസരങ്ങൾ.


കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള HLL ലൈഫ് കെയർ ലിമിറ്റഡ്, വിവിധ യൂണിറ്റ് /ഡിവിഷൻ / ഓഫീസിലെ ട്രെയിനി, കൺസൾട്ടന്റ്, കരാർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.

🔺HR ട്രെയിനി

ഒഴിവ്: 3 ( തിരുവനന്തപുരം)
യോഗ്യത: MBA (HR) / MHRM / MSW (PM& IR) / MA (PMIR) / MBA യ്ക്ക് തുല്യമായ PGDPM
പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ് സ്റ്റൈപ്പൻഡ്: 11,500 - 15,000 രൂപ.

🔺അക്കൗണ്ട്സ് ട്രെയിനി

ഒഴിവ്: 1 ( തിരുവനന്തപുരം)
യോഗ്യത: B Com പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്
സ്റ്റൈപ്പൻഡ്: 10,000 - 12,500 രൂപ.

🔺ഗ്രാജുവേറ്റ് ട്രെയിനി

ഒഴിവ്: 1 ( തിരുവനന്തപുരം) യോഗ്യത: BSc (ഫിസിക്സ്/ കെമിസ്ട്രി/ മാത്തമാറ്റിക്സ്)
പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ് സ്റ്റൈപ്പൻഡ്: 10,000 - 12,500 രൂപ.

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് - CLICK HERE

🔺മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ

ഒഴിവ്: 1 ( തിരുവനന്തപുരം)
യോഗ്യത: MBBS, MD പ്രായപരിധി: 65 വയസ്സ്
സ്റ്റൈപ്പൻഡ്: 10,000 - 12,500 രൂപ.

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് - CLICK HERE TO APPLY

🔺അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ

ഒഴിവ്: 1 ( കേരളത്തിൽ എവിടെയും)
യോഗ്യത: CA ഇന്റർ/ ICWA ഇന്റർ / M Com പരിചയം: 4 വർഷം
പ്രായപരിധി: 37 വയസ്സ് ശമ്പളം: 21,744 രൂപ

🔺HR ഓഫീസർ

ഒഴിവ്: 2 ( തിരുവനന്തപുരം)
യോഗ്യത: ബിരുദം/ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പരിചയം: 4 - 6 വർഷം
പ്രായപരിധി: 39 വയസ്സ് ശമ്പളം: 21,744 രൂപ

🔺പ്രോജെക്ട് അസിസ്റ്റന്റ്

ഒഴിവ്: 1 ( തിരുവനന്തപുരം) യോഗ്യത: MSc പോളിമെർ/കെമിസ്ട്രി
അഭികാമ്യം: GATE / NET-JRF / NET / SLET പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 31,000 രൂപ ( തുടർന്നുള്ള വർഷത്തേക്ക് 1,350/- ചേർക്കും).

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് - CLICK HERE TO APPLY

SC/ ST/ OBC/ PwD തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)
ഇമെയിൽ വഴി അപക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന
തിയതി: ആഗസ്റ്റ് 9 വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക.

വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് - CLICK HERE TO APPLY

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain