ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക

Kerala PSC Beat Forest Officer Recruitment 2023 | Kerala PSC Beat Forest Officer Recruitment 2023

ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക. Kerala PSC Beat Forest Officer Recruitment 2023താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. “ഒരു തവണ രജിസ്‌ട്രേഷന്” ശേഷം കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ മാത്രമേ അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാവൂ. ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം. ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഐഡി പ്രൂഫായി ആധാർ ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ.


Kerala PSC Beat Forest Officer Recruitment 2023 NOTIFICATION

വകുപ്പ്വനം
പോസ്റ്റിന്റെ പേര്ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ
കാറ്റഗറി നം226/2023 - 234/2023 ആദ്യ NCA അറിയിപ്പ്
ശമ്പളത്തിന്റെ സ്കെയിൽ27900-63000

Kerala PSC Beat Forest Officer Recruitment 2023 വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്രായപരിധി മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു,

പ്രായപരിധി:

(i) 19-33. 02.01.1990 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു) ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.

(ii) SC/ST:19-35; അതായത്; 02.01.1988 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു) ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.
Kerala PSC Beat Forest Officer Recruitment 2023  യോഗ്യതകൾ:

കേരള സർക്കാരിന്റെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് നടത്തുന്ന പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിലോ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച തത്തുല്യ പരീക്ഷയിലോ വിജയിക്കുക.

Kerala PSC Beat Forest Officer Recruitment 2023  അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം?


ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ (www.keralapsc.gov.in) പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 'വൺ ടൈം രജിസ്‌ട്രേഷൻ' പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ അതത് തസ്തികകളുടെ 'അപ്ലൈ നൗ' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.

ഇത് കേരള സർക്കാരിന്റെ ജോബ് പോർട്ടൽ ആയ PSC വഴിയാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് . ആദ്യമായി അപേക്ഷ നൽകുന്നവർ ആണെങ്കിൽ PSC യിൽ വൺ ടൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന യൂസർ നെയിം പാസ്സ് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain