പ്രിൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

പ്രിൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ 


കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത ഹോസ്പിറ്റൽ ഗ്രൂപ്പ്‌ ആയ പ്രിൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിരവധി തസ്തികളിലേക്ക് ജോലി ഒഴിവുകൾ.

ക്ലീനിങ് ജോലിമുതൽ ലബോററ്റോറി ടെക്‌നിഷ്യൻ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ഒഴിവുകൾ. പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക.

      🔹റിസപ്ഷൻ
      🔹നേഴ്സ്
      🔹ലബോററ്റോറി ടെക്‌നിഷ്യൻ
      🔹സയൻസ് ഗ്രാടുയേറ്റ്
      🔹ക്ലീനിങ്
      🔹മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ്‌

എന്നീ നിരവധി ഒഴിവിലേക് അവസരം.
 
A leading multidisciplinary hospital in Trivandrum city specialising in Fertility (Turning Couples into happy family)
Gynaecology (Save /Preserve the Uterus) and Key hole surgery

both Male and Female
PRIMS Hospital

Shasthamangalam-Vattiyoorkavu Road
Near Indianoil pump
Trivandrum 695030
WhatsApp7025598006
EMAIL :primshealth@gmail.com

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain