പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് മസ്ദൂര്‍ ആവാം – ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം.

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് മസ്ദൂര്‍ ആവാം – ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം.


HQ Southern Command Recruitment 2023:
കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. HQ Southern Command ഇപ്പോള്‍ MTS, Cook, Washerman & Mazdoor തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.


പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് MTS, Cook, Washerman & Mazdoor പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 24 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു കീഴില്‍ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2023 സെപ്റ്റംബര്‍ 18 മുതല്‍ 2023 ഒക്ടോബര്‍ 8 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ഒഴിവുകളും, യോഗ്യതയും,താഴെ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു.


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain