നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർകെറ്റ് ജോലി ഒഴിവുകൾ

നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർകെറ്റ് ജോലി ഒഴിവുകൾ.


MEGA JOB 2023 ഫെയർ
FOR NESTO HYPERMARKET 
WALK-IN INTERVIEW
7th സെപ്റ്റംബർ 2023 ഇന്റർവ്യൂ

കേരളത്തിലും വിദേശത്തും നിരവധി ഹൈപ്പർ, സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉള്ള നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർകെറ്റിൽ ഇന്റർവ്യൂ വഴി നേരിട്ടു ജോലി നേടാൻ അവസരം.ഷെയർ ചെയ്യുക പരമാവധി 

ജോലി ഒഴിവുകൾ

Store GM/ Store Manager Category Manager Frontend, Freshfood Supermarket, Department.

🔹Purchase മാനേജർ
🔹Purchase Asst.
🔹HR Officer
🔹Accountant
🔹Accounts അസോസിയേറ്റ്
🔹Category Supervisor (Grocery Food,
Non Food, Dept. Store. Health and Beauty, Fruits & VegetablesRoastery, Deli,Fishery, Butchery Household, Stationary)

🔹 കാഷ്യർ 
🔹Salesman
🔹 കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
🔹Receiver
🔹Graphic ഡിസൈനർ
🔹Video Editor
🔹ഇൻവെൻറ്റോറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
🔹എലെക്ട്രിഷ്യൻ
🔹•കൌണ്ടർ സ്റ്റാഫ്‌ 
🔹കുക്കിസ് മേക്കർ
🔹•Confectioner
🔹ബേക്കറി 
🔹Kubhoos മേക്കർ 
🔹ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ് മേക്കർ 
🔹കുക്ക് (South Indian, North Indian Chinese Cook)

🔹Browse & Grill Maker Tandoor cook
🔹 Salad Maker
🔹 ജ്യൂസ്‌ മേക്കർ 
🔹ഷവർമ മേക്കർ 
🔹 Butcher
🔹ഫിഷറി സൂപ്പർവൈസർ 
🔹 ഫിഷ് Monger
🔹Snacks മേക്കർ 
🔹• അറബിക് സ്വീറ്റ് മേക്കർ 
🔹ഡ്രൈ കേക്ക് മേക്കർ 
🔹• ബേക്കറി ഹെല്പ്പേർ 
🔹ഹോബ്സ്കീപ്പിങ് സൂപ്പർവൈസർ 🔹സെക്യൂരിറ്റി സൂപ്പർവൈസർ 
🔹സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്‌സ്.

ജോലി സ്ഥലവും അഡ്രസ്സും

Location: Nesto Hypermarket, Puzhakkal, Punkunnam, Thrissur 9288 01 48 00, 773 66 38 777 recruitment.india@nestogroup.com

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain