നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർകെറ്റിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ. NESTO HYPERMARKET

നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർകെറ്റിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ. NESTO HYPERMARKET

WALK-IN INTERVIEW 7th
സെപ്റ്റംബർ 2023 ഇന്റർവ്യൂ

കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്‌ ആയ നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർകെറ്റിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ, ജോലി ഒഴിവുകൾ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക ജോലി നേടുക.

Store GM/ Store Manager Category Manager Frontend, Freshfood Supermarket, Department.
🔹Purchase മാനേജർ
🔹Purchase Asst.
🔹HR Officer
🔹Accountant
🔹Accounts അസോസിയേറ്റ്

🔹Category Supervisor (Grocery Food, Non Food, Dept. Store. Health and Beauty, Fruits & VegetablesRoastery, Deli,Fishery, Butchery Household, Stationary)

🔹 കാഷ്യർ •
🔹Salesman
🔹 കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
🔹Receiver
🔹Graphic ഡിസൈനർ
🔹Video Editor
🔹ഇൻവെൻറ്റോറി എക്സിക്യൂട്ടീവ്
🔹എലെക്ട്രിഷ്യൻ
🔹•കൌണ്ടർ സ്റ്റാഫ്‌ 
🔹കുക്കിസ് മേക്കർ
🔹•Confectioner
🔹ബേക്കറി


🔹Kubhoos മേക്കർ 
🔹ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ് മേക്കർ 
🔹കുക്ക് (South Indian, North Indian Chinese Cook)
🔹Browse & Grill Maker Tandoor cook
🔹 Salad Maker
🔹 ജ്യൂസ്‌ മേക്കർ 
🔹ഷവർമ മേക്കർ 
🔹 Butcher
🔹•ഫിഷറി സൂപ്പർവൈസർ 
🔹 ഫിഷ് Monger
🔹Snacks മേക്കർ 
🔹• അറബിക് സ്വീറ്റ് മേക്കർ 
🔹ഡ്രൈ കേക്ക് മേക്കർ 
🔹• ബേക്കറി ഹെല്പ്പേർ 
🔹ഹോബ്സ്കീപ്പിങ് സൂപ്പർവൈസർ 🔹സെക്യൂരിറ്റി സൂപ്പർവൈസർ 
🔹സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്‌സ്.

Location: Nesto Hypermarket, Puzhakkal, Punkunnam, Thrissur 9288 01 48 00, 773 66 38 777 recruitment.india@nestogroup.com
MEGA JOB 2023 ഫെയർ

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain