ആരോഗ്യകേരളത്തിൽ 160+ നഴ്സ് നിയമനം, മിഡ്-ലെവൽ സർവിസ് പ്രൊവൈഡർ തസ്തികയിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ആയി ജോലി അവസരങ്ങൾ

ആരോഗ്യകേരളത്തിൽ 160+ നഴ്സ് നിയമനം, മിഡ്-ലെവൽ സർവിസ് പ്രൊവൈഡർ തസ്തികയിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ആയി ജോലി അവസരങ്ങൾ.പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുകാ ജോലി നേടുക.

ആരോഗ്യകേരളം ദേശിയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം) പദ്ധതിക്ക്ളിൽ)
കീഴിൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ സൊസൈറ്റി, 160 നഴ്സുമാരെ നിയമിക്കുന്നു. കരാറടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും
നിയമനം.

🔺തസ്തിക മീഡ് ലെവൽ സർവീസ്

പ്രൊവൈഡർ. ഒഴിവ് 160 (കുറ്റിപുറം, മാറഞ്ചേരി, തൃക്കണ്ണാപുരം, വെട്ടം, വളവന്നൂർ, മങ്കട, നെടുവ വേങ്ങര ഹെൽത്ത് ബ്ലോക്കുകളിൽ 

ശമ്പളം: 20,500 രൂപ.
യോഗ്യത: 1.നഴ്സിങ്ങും കേരള നഴ്സസ് ആൻഡ് കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടി ഫിക്കറ്റും

(ii) ജി.എൻ.എം കേരള നഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ്വൈഫ്സ് കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും, കുറഞ്ഞത് ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

പ്രായം: 2023 ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് 40 വയസ്സ് കവിയരുത്.

അപേക്ഷ: ഗൂഗിൾ ഫോം മുഖേനയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.
അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ആരോഗ്യകേരളം വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും.അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 20

🔺പാലക്കാട് ജില്ലാ 

ആരോഗ്യകേരളം പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലും മിഡ് ലെവൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർമാരുടെ ഒഴിവുണ്ട്. കരാർ നിയമനം.

ശമ്പളം: ട്രെയിനിങ് കാലയളവിൽ 17,000 രൂപ. തുടർന്ന്, പ്രതിമാസം 17,000 രൂപ+1,000 രൂപ (യാത്രാബത്തി, യോഗ്യത: ബി.എസ്സി. നഴ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജി.എൻ എമ്മും ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും. പ്രായം: 2023 ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് 40 വയസ്സ് കവിയരുത്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: ഒക്ടോബർ 16 (5 PM).

🔺കോഴിക്കോട്

ആരോഗ്യ കേരളം പദ്ധതിക്ക് കിഴിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും മിഡ് ലെവൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർമാരുടെ ഒഴിവുണ്ട്. കരാർ നിയമനം. ശമ്പളം: പരിശീലനകാ ലത്ത് 20,500 രൂപ. തുടർന്ന് 20,500 രൂപ + 1000 രൂപ (യാത്രാബത്ത്).

യോഗ്യത: ബി.എസ്സി.നഴ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജി.എൻ.എം, ഒരു വർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം. പ്രായം: 2023 ഒക്ടോബർ 1-ന് 40 കവിയരു ത്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീ കരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: ഒക്ടോബർ 13. വെബ്സൈറ്റ് www.arogyakeralam.gov.in
Nb:മലപ്പുറത്തും പാലക്കാട്ടും കോഴിക്കോട്ടും ജോലി അവസരം

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain