200 പരം ഒഴിവുകളുമായി മഹാറാണിയിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി നേടാം, സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും നിരവധി അവസരങ്ങൾ.

കേരളത്തിലെ തന്നെ വളർന്നുവരുന്ന പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായ  മഹാറാണി വെഡിങ് കളക്ഷനിൽ 150 പരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒഴിവുകളും വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ നൽകുന്നു.
🔺സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്.

50 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധി 40 വയസ്സിൽ താഴെയായിരിക്കണം. ആറുമാസം മുതൽ ഒരു വർഷം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

🔺സെയിൽസ് ട്രെയിനീ.

 60 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമില്ല.പ്രായപരിധി 35 വയസ്സിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം.

🔺കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്

 15 ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമില്ല. പ്രായപരിധി 25 വയസ്സിൽ  താഴെയായിരിക്കണം.
 
🔺സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊമോട്ടർ.

 അഞ്ചു ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമില്ല. പ്രായപരിധി 30 വയസ്സിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം.

🔺റീസെപ്ഷനിസ്റ്റ് 

എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കുമില്ലാത്തവർക്കും ഒരേപോലെ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. 5 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു
 പ്രായപരിധി 35 വയസ്സിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം.

🔺ബില്ലിംഗ് സ്റ്റാഫ്.

 ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 5.സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

🔺ക്യാഷ്യർ 5 Nos (F)

എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒഴിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്.സമാന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിപരിചയം ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഫോട്ടോയും, ബയോഡാറ്റയുമായി നേരിട്ടെത്തുകയോ, താഴെ പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക. മികച്ച ശമ്പളം, ഇൻസെന്റീവ്, താമസം, ഭക്ഷണം ലഭിക്കും.

97452 44458
careersmwc@gmail.com

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain