ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ ഉള്ളവർക്ക് കേരഫെഡിൽ ജോലി നേടാം.

ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ ഉള്ളവർക്ക് കേരഫെഡിൽ ജോലി നേടാം.
താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. "വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷനു" ശേഷം കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ മാത്രമേ അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാവൂ. ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.

🔺ഡിപ്പാർട്ട്മെറ്റ് കേരള കേരകർഷക സഹകരണ ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (കെരാഫെഡ്).
🔺പോസ്റ്റിന്റെ പേര് ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് - മീഡിയം/ഹെവി
🔺കാറ്റഗറി നം 296/2023
🔺ശമ്പളത്തിന്റെ സ്കെയിൽ 55200-115300/-.

പ്രായപരിധി:

19-31. 02.01.1992 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്) പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗക്കാർ, മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് സാധാരണ ഇളവുകളോടെ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.

യോഗ്യതകൾ:

(1) സ്റ്റാൻഡേർഡ് VII അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യതയിൽ വിജയിക്കുക.

  (2) ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ്, ഹെവി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് എന്നിവ ഡ്രൈവർ ബാഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ച് ഓടിക്കാൻ നിലവിലെ മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹെവി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കുറഞ്ഞത് 3 വർഷമെങ്കിലും നിലനിൽക്കും, കൂടാതെ 16.01.1979 ന് ശേഷം നൽകിയ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾസ്, ഹെവി ഡ്യൂട്ടി പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ എന്നിവ ഓടിക്കാൻ പ്രത്യേക അംഗീകാരം നൽകണം. (ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും സാധുതയുള്ളതായിരിക്കണം,


അതായത്, അപേക്ഷിക്കുന്ന തീയതി, അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി, പരീക്ഷ, പ്രായോഗിക പരീക്ഷ, അഭിമുഖം, നിയമന തീയതി എന്നിവയിൽ).

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ (www.keralapsc.gov.in) പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 'വൺ ടൈം രജിസ്‌ട്രേഷൻ' പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ അതത് തസ്തികകളുടെ 'അപ്ലൈ നൗ' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain