യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അറ്റൻഡർ മുതൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ

യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അറ്റൻഡർ മുതൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ 

കേരള വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മണ്ണുത്തി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ & TVCCയിലെ വിവിധ ഒഴിവിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു.

ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്

ഒഴിവ്: 1( ഓപ്പൺ വിഭാഗം)
യോഗ്യത 1. പ്ലസ് ടു / തത്തുല്യം 2. ഡിപ്ലോമ ( പൗൾട്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ/ ഡയറി സയൻസ്/ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സ്)
ശമ്പളം: 20,065 രൂപ

അറ്റൻഡർ

യോഗ്യത : പത്താം ക്ലാസ്
ഒഴിവുകൾ : 1Sc
സാലറി :18390 രൂപ

ക്ലിനിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്

ഒഴിവ്: 1 ( മുസ്ലീം)
യോഗ്യത: സ്റ്റൈപ്പൻഡറി ട്രൈനിംഗ് (വെറ്റിനറി നഴ്സിംഗ് ഫാർമസി & ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സ്)
ശമ്പളം: 15,000 രൂപ ട്രൈനിംഗ് ഡയറി ഹസ്ബന്ററി/ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ
അഭികാമ്യം:


വെറ്ററിനറി നഴ്സിംഗ്, ഫാർമസി, ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്ക്സ് എന്നിവയിൽ സ്റ്റൈപ്പൻഡറി എന്നിവയിൽ VHSE വെറ്ററിനറി സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പരിചയം ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കമ്പ്യൂട്ടർ/അക്കൗണ്ട്സ് /റെക്കോഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയിൽ പ്രാവീണ്യം.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain